25.01.2023

Nowy sprzęt specjalistyczny dla OSP

Do jednostki OSP Żyrardów trafił nowy sprzęt specjalistyczny zakupiony przy wsparciu w formie dotacji celowej w wysokości 20 000 zł ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego. Wartość całego zakupu wynosiła 52…
19.01.2023

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Prezydent Miasta Żyrardowa rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: organizacja czasu wolnego w formie stacjonarnej dla dzieci i młodzieży z terenu…
30.12.2022

Konkurs na stanowisko prezesa PGM

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów ogłasza konkursu na Prezesa Zarządu Spółki. Osoby zainteresowane prosimy o złożenie zgłoszenia do dnia 16.01.2023 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Spółki ( ul. Armii Krajowej…
27.12.2022

Nabór na członków Komisji Konkursowych

Prezydent Miasta Żyrardowa ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na członków Komisji Konkursowych w celu opiniowania…
15.12.2022

Otwarty konkurs ofert

Prezydent Miasta Żyrardowa ogłosił na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późń. zm.)…