Program osłonowy w zakresie zmniejszenie wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Żyrardowa

Program dedykowany jest osobom przewlekle chorym, znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej, które na leki zapisane przez lekarza wydają miesięcznie więcej niż 50 zł.

Jednym z kryteriów decydujących o przyznaniu refundacji jest dochód osoby ubiegającej się o tę formę wsparcia. W przypadku osoby samotnie gospodarującej, dochód nie może przekroczyć 1.402,00 zł, a w przypadku osób wspólnie gospodarujących, dochód na osobę w rodzinie wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty 1.056,00 zł.

Pomoc finansowa przyznawana w wysokości wydatków poniesionych na ten cel przez osobę uprawnioną lub uprawnionego członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jednak łącznie nie może być wyższa od kwoty:

  1. 70% poniesionych wydatków w danym miesiącu, nie więcej jednak niż 150 zł łącznie, w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  2. 60% poniesionych wydatków w danym miesiącu, nie więcej jednak niż 200 zł łącznie, w przypadku 2 osób w rodzinie,
  3. 50% poniesionych wydatków w danym miesiącu,  nie więcej jednak niż 250 zł łącznie, w przypadku 3 i większej liczby osób w rodzinie.

Pamiętajmy, że refundacji podlegają leki na receptę.

Program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie.

Aby uzyskać refundację kosztów poniesionych w danym miesiącu na leki, należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrardowie. Wniosek składa osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny. Druk wniosku dostępny jest w siedzibie MOPS.

Do wniosku należy złożyć stosowne dokumenty i zaświadczenia, o których mowa w załączniku do Uchwały w sprawie przyjęcia Programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Żyrardowa.

Szczegółowe informacje oraz pomoc w wypełnieniu wniosku można uzyskać w MOPS Żyrardów przy ul. Armii Krajowej nr 3, tel. 46 855 31 26.

Zachęcamy do skorzystania z przysługujących uprawnień!

Program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Żyrardowa w 2021 r.

Formularz_wniosku_o_refundacje