Program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Żyrardowa

Zasady przyznawania dotacji reguluje Uchwała Nr LXIV/552/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Żyrardowa.

Ze wsparcia finansowego w ramach programu mogą korzystać osoby przewlekle chore, znajdujące się w trudnej sytuacji bytowej, które na leki zapisane przez lekarza wydają miesięcznie więcej niż 50 zł.

Jednym z kryteriów decydujących o przyznaniu refundacji jest dochód osoby ubiegającej się o tę formę wsparcia.

W przypadku osoby samotnie gospodarującej dochód nie może przekroczyć 1940 zł, a w przypadku osób wspólnie gospodarujących, dochód na osobę w rodzinie wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty 1500 zł.

Pomoc finansowa przyznawana jest na podstawie wydatków poniesionych na leki w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Jej wysokość uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym, jednak łącznie nie może być wyższa od kwoty:

  1. 70% poniesionych wydatków w danym miesiącu, nie więcej jednak niż 150 zł łącznie, w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  2. 60% poniesionych wydatków w danym miesiącu, nie więcej jednak niż 200 zł łącznie, w przypadku 2 osób w rodzinie,
  3. 50% poniesionych wydatków w danym miesiącu,  nie więcej jednak niż 250 zł łącznie, w przypadku 3 i większej liczby osób w rodzinie.

Pamiętajmy, że refundacji podlegają leki na receptę.

Program realizuje Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie.

Aby uzyskać refundację kosztów poniesionych w danym miesiącu na leki, należy złożyć wniosek w Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie przy ul. Piaskowej 21/23. Wniosek składa osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny. Druk wniosku dostępny jest w siedzibie CUS.

Do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty i zaświadczenia, o których mowa w załączniku do Uchwały w sprawie przyjęcia Programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Żyrardowa.

Szczegółowe informacje oraz pomoc w wypełnieniu wniosku można uzyskać w siedzibie CUS przy ul. Piaskowej 21/23 lub pod nr tel. 46 855 31 26.

Zachęcamy do skorzystania z przysługujących uprawnień!

Formularz_wniosku_o_refundacje