Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie w wysokości 19 955 553,00 zł (kwota ta stanowi 100% kosztów kwalifikowanych zadania) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu priorytetowego „Udostępnienie wód termalnych w Polsce”, na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo- rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów”.

W ramach projektowanych robót geologicznych przewiduje się odwiercenie pionowego otworu Żyrardów GT-1 do głębokości 2720,0 m (+/-10%). Celem bezpośrednim planowanego otworu badawczego jest rozpoznanie występowania utworów wodonośnych jury dolnej i kredy dolnej.

Z otworu w Żyrardowie zakłada się uzyskanie wody termalnej z poziomu wodonośnego jury dolnej (2720,0 m) o następujących parametrach:
− wydajność wody złożowej – 150 m³/h,
− temperatura w złożu 65-75°C, średnio przyjęto 70°C,
− mineralizacja ogólna 100-120 g/dm3, średnio przyjęto 110 g/dm³ .

Natomiast z poziomu wodonośnego kredy dolnej (1600,0 m) zakłada się uzyskanie wody termalnej o parametrach:
− wydajność wody złożowej 125 m³/h,
− temperatura w złożu 40-45°C, średnio przyjęto 42°C,
− mineralizacja ogólna <1 g/dm³.

Jak wynika z przedstawionej analizy zasobów geotermalnych i prognozowanych parametrów, woda termalna ujmowana otworem Żyrardów GT-1, w szczególności z utworów jury dolnej, osiągać będzie temperaturę i wydajność zbliżoną do najwyższych parametrów wody eksploatowanej obecnie w ciepłowniach geotermalnych zlokalizowanych na terenie naszego kraju.

Otwór badawczy Żyrardów GT-1, po spełnieniu swojej roli badawczej, w przypadku zadowalających wyników badań hydrogeologicznych, zostanie prawdopodobnie wykorzystany jako otwór eksploatacyjny wód termalnych.

Otwór będzie mógł być źródłem ciepła dla ciepłowni geotermalnej, współpracującej z miejską siecią ciepłowniczą. Najprawdopodobniej ujęte za pomocą otworu Żyrardów GT-1 wody termalne będą miały właściwości lecznicze i będą mogły być wykorzystywane do leczenia różnych schorzeń. Planuje się także wykorzystanie wód termalnych do celów rekreacyjnych poprzez budowę basenu termalnego.

———————————————————————————————————–

Więcej o przedsięwzięciu pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo- rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów” w poniższych publikacjach:

———————————————————————————————————

Powiązane linki:
https://www.exalo.pl/aktualnosci/
https://warszawa.tvp.pl/
https://www.gov.pl/web/nfosigw/
https://sozosfera.pl/zielona-energia/