1. Zasady rekrutacji do Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 6, 7 na rok szkolny 2024/2025

Do klas I w roku szkolnym 2024/2025 przyjmowane są:

  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2018) – na wniosek rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej, przyjmowane są do klasy I z urzędu na podstawie zgłoszenia, złożonego w terminie: 4 marca – 8 kwietnia 2024 r.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Rekrutacja na wolne miejsca w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 odbędzie się w terminie: 4 marca – 8 kwietnia 2024 r.

  1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone w załączniku do Zarządzenia Nr 34/24 Prezydenta Miasta Żyrardowa.

  1. Kryteria rekrutacji dla dzieci spoza obwodu danej szkoły podstawowej

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria wymienione w Uchwale Nr XL/270/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów.

  1. Granice obwodów szkolnych

Granice obwodów szkół podstawowych określa załącznik do Uchwały Nr L/438/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Żyrardów oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2022 r.

  1. Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie rekrutacyjne do klas I SP jest prowadzone z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji znajdującego się pod adresem: http://www.zyrardow.podstawowe.vnabor.pl