Żyrardowska Karta Mieszkańca to program społeczny, skierowany do mieszkańców Żyrardowa, zmierzający do poprawy ich warunków życia i umacniania poczucia tożsamości lokalnej. Każdy mieszkaniec Żyrardowa, który rozlicza swój podatek dochodowy w naszym mieście, ma możliwość skorzystania z atrakcyjnych ulg, zniżek i preferencji oferowanych w ramach Programu. Zapraszamy do składania wniosków!

Jakie uprawnienia?

Posiadacz ,,Żyrardowskiej Karty Mieszkańca” w ramach Programu może skorzystać z następujących uprawnień:

 • 20% ulgi przy zakupie biletu wstępu do Kina LEN w Centrum Kultury w Żyrardowie;
 • 20% ulgi przy zakupie biletu wstępu na basen na terenie Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego ,,AQUA ŻYRARDÓW”;
 • 20% ulgi przy zakupie biletu wstępu na lodowisko na terenie Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego ,,AQUA ŻYRARDÓW”;
 • bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. UWAGA! Osoby uprawnione do skorzystania z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską zobowiązane są podczas przejazdu posiadać przy sobie do okazania ważną ,,Żyrardowską Kartę Mieszkańca”
 • zniżki oferowane przez Partnerów Programu.

Jak dołączyć do Programu?

Aby uzyskać ,,Żyrardowską Kartę Mieszkańca” w formie plastikowej karty zbliżeniowej należy osobiście złożyć wniosek o wydanie karty w Urzędzie Miasta Żyrardowa (Biuro Obsługi Klienta) przy Placu Jana Pawła II nr 1 w godzinach pracy urzędu.

Formularz wniosku o wydanie Karty można pobrać w Urzędzie Miasta.

Aby uzyskać ,,Żyrardowską Kartę Mieszkańca” w formie dedykowanej aplikacji mobilnej do pobrania na telefon lub inne urządzenie mobilne, należy złożyć wniosek drogą elektroniczną, wypełniając formularz na stronie www.karta.zyrardow.pl.

W przypadku wnioskowania przez internet należy:

 • założyć konto w serwisie karta.zyrardow.pl;
 • złożyć wniosek dla każdej zarejestrowanej osoby. Dla osób dorosłych należy dołączyć skan wymaganych dokumentów oraz zdjęcie. W przypadku małoletnich dzieci wniosek składa rodzic dziecka, opiekun prawny i dołącza skan wymaganych dokumentów oraz zdjęcie dziecka.

Dzieci otrzymują uprawnienie do karty na podstawie weryfikacji wniosku rodzica.

Kto może otrzymać ,,Żyrardowską Kartę Mieszkańca”?

,,Żyrardowską Kartę Mieszkańca” może otrzymać każdy mieszkaniec Żyrardowa, który:

 • rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Żyrardowie, bez względu na to, czy osiąga dochód lub
 • rozlicza w Żyrardowie podatek rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub
 • rozlicza podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Żyrardowie ze względu na położenie zorganizowanego zakładu na terenie Żyrardowa lub
 • jest dzieckiem osób rozliczających podatek dochodowy, rolny w Żyrardowie lub
 • korzysta ze zwolnienia z opłaty podatku dochodowego do ukończenia 26 roku życia lub
 • pobiera zasiłek stały w rozumieniu art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
  o pomocy społecznej lub
 • jest niepracującym małżonkiem wyżej wymienionych osób.

Wykaz dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku o wydanie ,,Żyrardowskiej Karty Mieszkańca” znajduje się na stronie www.karta.zyrardow.pl

W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, wniosek o wydanie ,,Żyrardowskiej Karty Mieszkańca” składa rodzic, opiekun prawny, kurator lub osoba sprawująca pieczę zastępczą, który wypełnia wniosek, wpisując dane osobowe oraz podpisując wniosek. Rodzic pełnoletniej osoby niepełnosprawnej może złożyć w jej imieniu wniosek o wydanie Karty, który jest podpisany przez osobę niepełnosprawną.

Okres ważności i możliwość przedłużenia

,,Żyrardowska Karta Mieszkańca” jest ważna przez okres 2 lat, licząc od daty jej wydania. Aby przedłużyć ważność karty o kolejne 2 lata,  należy złożyć wniosek o przedłużenie Żyrardowskiej Karty Mieszkańca w wersji papierowej w Urzędzie Miasta lub online wraz załącznikami.

Aby złożyć ww. wniosek online należy:

 1. Wejść na stronę www.karta.zyrardow.pl
 2. Zalogować się swoim e-mailem
 3. Wpisać Hasło ( Jeżeli nie zmieniałeś jeszcze hasła do systemu, zaloguj się podając jako hasło swój numer PESEL)
 4. Złożyć wniosek wraz z załącznikami: pierwsza strona formularza rozliczeniowego PIT za poprzedni rok rozliczeniowy tj. 2023  wraz Urzędowym Poświadczeniem Odbioru oraz zaświadczenie wydane przez spółdzielnie mieszkaniową lub wspólnotę mieszkaniową o niezaleganiu z opłatami za odbiór odpadów komunalnych oraz dostawę wody i odprowadzanie ścieków (w przypadku mieszkańców budynków zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe lub wspólnoty mieszkaniowe.

Ważność karty można sprawdzić logując się na konto.

Po złożeniu wniosku karta zostanie przedłużona automatycznie na kolejne 2 lata.

Kiedy i w jaki sposób odebrać kartę?

,,Żyrardowską Kartę Mieszkańca” w formie plastikowej karty zbliżeniowej należy odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Żyrardowa przy Placu Jana Pawła II nr 1, po upływie 30 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie. Mieszkańcy Żyrardowa, którzy złożyli wniosek o wydanie Karty drogą elektroniczną, zobowiązani są przy jej odbiorze okazać dowód tożsamości.

Partnerzy Programu

Do Programu ,,Żyrardowska Karta Mieszkańca” mogą przystąpić Partnerzy reprezentujący środowisko przedsiębiorców oraz inne podmioty świadczące usługi, którzy uczestnicząc w Programie zobowiązani są do preferencyjnego traktowania Uczestników Programu korzystających ze świadczonych przez nich usług. Przystąpienie Partnera do Programu nastąpi na podstawie porozumienia zawartego z Organizatorem Programu.

Urząd Miasta Żyrardowa zapewnia Partnerom przystępującym do Programu ,,Żyrardowskiej Karty Mieszkańca” umieszczenie Wykazu Partnerów Programu na stronie internetowej www.karta.zyrardow.pl oraz promowanie tych Partnerów na plakatach i ulotkach, w lokalnych mediach oraz środkach komunikacji elektronicznej.

Formularz zgłoszeniowy Partnerów dostępny jest w siedzibie Urzędzie Miasta Żyrardowa przy Placu Jana Pawła II oraz na stronie www.karta.zyrardow.pl.

Za realizację Programu ,,Żyrardowska Karta Mieszkańca” odpowiedzialny jest Wydział Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Żyrardowa, nr tel. 46 858 15 34.