1. Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Nr 1, 2, 7 na rok szkolny 2023/2024

Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny – w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2022/2023.

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego rodzice mogą składać w terminie: 27 lutego 2023 r. do 6 marca 2023 r. w godz. 800 – 1600

Rekrutacja na wolne miejsca w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 odbędzie się w terminie:
7 – 21 marca 2023 r. z wykorzystaniem systemu informatycznego, dostępnego pod adresem: www.zyrardow.przedszkola.vnabor.pl.

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 2023

2. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone w załączniku do Zarządzenia Nr 31/23 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów.

Zarządzenie nr 31/23

3. Kryteria przyjęć do przedszkola i oddziału przedszkolnego

W przypadku większej liczby dzieci, niż wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria: wielodzietność, niepełnosprawność dziecka, niepełnosprawność jednego z rodziców, niepełnosprawność obojga rodziców, niepełnosprawność rodzeństwa, samotne wychowywanie dziecka w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą. Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać po 64 punkty.

Oświadczenie wielodzietność
Oświadczenie samotne wychowywanie

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wymienione w Uchwale Nr XL/271/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Żyrardów.

Kryteria rekrutacji – przedszkola
Oświadczenie o zatrudnieniu
Oświadczenie rodzeństwo
Oświadczenie zgłoszenie co najmniej dwojga dzieci

4. Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola

Wniosek wraz z dokumentami będzie można również pobrać od 7 marca 2023 r. w systemie rekrutacji: www.zyrardow.przedszkola.vnabor.pl