Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Żyrardowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zyrardow.pl Data publikacji strony internetowej: 2020-09-23. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Część plików nie zawiera warstwy tekstu i będą one sukcesywnie poprawiane. Wszystkie informacje zamieszczone przed 24 września 2020 r nie będą poprawiane. Niniejszą deklarację sporządzono dnia 23.09.2020 r. Oświadczenie oparto na raporcie, który został wygenerowany dzięki narzędziu https://validator.utilitia.pl/

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

  • TAB – Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia
  • ENTER – wejście do treści zaznaczonego elementu

Tłumacz języka migowego

Urząd Miasta Żyrardowa informuje, że osoby niesłyszące lub słabosłyszące mają zapewnioną pomoc w kontakcie z Urzędem, zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 19 sierpnia 2011 r.  za pomocą tłumacza języka migowego on-line.

Skorzystanie z usługi tłumacza on-line nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę. Można skorzystać z niej w dwojaki sposób:

  1. Poprzez zgłoszenie się do siedziby Urzędu Miasta Żyrardowa Plac Jana Pawła II nr 1, gdzie znajduje się stanowisko komputerowe z dostępem do usługi. Pracownik Urzędu połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a pracownikiem Urzędu. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.
  2. Z usługi można także skorzystać nie wychodząc z domu. Wystarczy, posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu.

TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO – KLIKNIJ

Powiadomienie Urzędu o braku dostępności cyfrowej

Koordynator do spraw dostępności

  • Funkcję koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Żyrardowa oraz jednostkach organizacyjnych miasta pełni Aleksandra Kwasek, pracownik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Do zadań koordynatora należą w szczególności zadania związane ze wsparciem osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta Żyrardowa oraz jednostki organizacyjne miasta, przygotowanie oraz koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, a także monitorowanie działalności Urzędu Miasta Żyrardowa oraz jednostek organizacyjnych miasta w zakresie zapewnienia dostępności tym osobom.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów

Budynek, ze względu na swój zabytkowy charakter, jest dostosowany częściowo do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony Placu Jana Pawła II, wyposażone w dwuskrzydłowe drzwi otwierane w razie potrzeby przez pracownika ochrony.  Dostęp do budynku z poziomu chodnika. Przy wejściu głównym po lewej stronie znajduje się obniżony dzwonek. Do budynku można wejść z psem asystującym.

Osoby poruszające się na wózkach mogą swobodnie przemieszczać się w poziomie parteru, gdzie mieści się hol, Biuro Obsługi Klienta, kasy. Na piętra budynku prowadzą schody. Z uwagi na brak windy i platformy, dostęp dla części osób ze szczególnymi potrzebami do tych kondygnacji nie został zapewniony. Osoby ze szczególnymi potrzebami są obsługiwane przez Pracowników poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta w Biurze Obsługi Klienta.

W budynku, na poziomie parteru, w Puncie Obsługi Klienta znajduje się pętla indukcyjna.

Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego