Informujemy, że w ramach realizacji zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Miasta Żyrardowa”, dzięki współpracy z mieszkańcami miasta, w 2023 roku zostało zdemontowanych i przekazanych do utylizacji prawie 45 ton wyrobów zawierających azbest. Prace demontażowo-utylizacyjne przeprowadzono na terenie 36 nieruchomości w Żyrardowie, a całkowity koszt usunięcia wyrobów azbestowych wyniósł 23 197,86 zł brutto.

Na realizację zadania Miasto otrzymało dofinansowanie dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dotacja przyznana została w ramach Programu priorytetowego pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” i jej wysokość wyniosła 11 926,30zł. Pozostałą część wartości zadania pokryto z budżetu Miasta.

Od kilku lat Urząd Miasta zgodnie z wymogami „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” podejmuje działania zmierzające do całkowitego usunięcia wyrobów zawierających azbest. W 2008 roku Rada Miasta uchwaliła „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Miasta Żyrardowa w latach 2008-2032. Każdego roku Urząd Miasta ogłasza dla mieszkańców Miasta Żyrardowa nabór wniosków dotyczących udziału w programie usuwania azbestu. Następnie Miasto występuje ze zbiorczym wnioskiem o dofinansowanie zadania do WFOŚiGW w Warszawie. Oferowana pomoc finansowa obejmuje zadania polegające na demontażu, odbiorze, transporcie i utylizacji azbestu zrealizowane przez wykonawcę wyłonionego przez Miasto.

W latach 2012-2023 w ramach realizacji programu, udało się usunąć prawie 600 ton wyrobów zawierających azbest z 262 nieruchomości. Koszt realizacji powyższych prac wyniósł łącznie 233 802,81 zł,  z czego 170 167,64 zł stanowiło dofinansowanie z środków Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W przyszłym roku Urząd Miasta Żyrardowa zamierza ubiegać się o kolejne dofinansowanie, obecnie trwa nabór wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Żyrardowa w roku 2024. Wnioski oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Żyrardowa pod numerem telefonu 46 858 15 05.