Prezydent Miasta Żyrardowa przedstawia ofertę realizacji zadania publicznego składanego w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).

Dnia 10 marca 2023 r. w Urzędzie Miasta Żyrardowa została złożona przez Żyrardowskie Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oferta na realizację zadania publicznego pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom, patologiom społecznym, propagowanie wśród mieszkańców aktywnych form spędzania wolnego czasu. Organizacja zawodów sportowego ratownictwa wodnego.”

Zgodnie z art. 19 a ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do 22 marca 2023 r. może zgłosić uwagi dotyczące oferty, poprzez wypełnienie załączonego formularza uwag i wysłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: (skan z podpisem) lub złożenie w formie pisemnej w Biurze Obsługi Urzędu Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1 w godzinach pracy Urzędu.

Oferta
Formularz_uwag_do_oferty