Nie ma wątpliwości, że bardzo cieszą nasze oczy kolejne zagospodarowane na nowo skwery i zieleńce, odnowione pasy zieleni przyulicznej i nowe nasadzenia. Jeszcze większą radością napawa fakt, że są dalsze plany odbudowywania zieleni, w której niegdyś tonęło nasze miasto.

W środę, 24 sierpnia, Miasto – reprezentowane przez Adama Lemiesza, Zastępcę Prezydenta Miasta Żyrardowa, podpisało umowę z wykonawcą – firmą IR-BUD Ireneusz Goławski, na kolejne zadanie z zakresu rewaloryzacji terenów zieleni. Tym razem pracami objęty zostanie teren nad rzeką Pisią-Gągoliną, na odcinku od ulicy Kanałowej do jazu przy ulicy Słowiańskiej.

Realizacja zadania ma na celu udostępnienie mieszkańcom terenów wokół Pisi-Gągoliny, poprzez budowę wzdłuż rzeki trasy, która prowadzić będzie po drewnianych podestach wyniesionych ponad teren w formie kładki. Umożliwi ona spacerowiczom bezpieczne poruszanie się w otoczeniu wody i zieleni. W kilku miejscach pojawią się też prostokątne i trójkątne tarasy o zmiennej szerokości.

W pierwszej kolejności wykonawca przystąpi do niezbędnych rozbiórek i prac porządkowych. Następnie wykonana zostanie kładka oraz zamontowane będą nowe elementy małej architektury, takie jak ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, a nawet budki lęgowe dla ptaków.

Ostatnim elementem prac będzie zagospodarowanie terenu zielenią. Zabiegom pielęgnacyjnym poddany zostanie istniejący drzewostan oraz nasadzone zostaną nowe drzewa, krzewy, jak również byliny, które tworzyć będą wielopiętrowe kompozycje roślinne oparte o gatunki rodzime.

Prace nad rzeką Pisią Gągoliną potrwają przez dziesięć miesięcy. Wartość zadania to 7 679 770,16 zł.

To już drugie z trzech zadań zaplanowanych w ramach projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – etap II”, mającego na celu rozwój terenów zieleni w naszym mieście. Przypomnijmy, że projekt realizowany jest przy znaczącym dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach tego samego projektu, jako odrębne zadanie, przewidziane jest jeszcze zagospodarowanie terenu zieleni przy Górnym Stawie, na poprzemysłowym obszarze dawnej Centrali Zakładów Lniarskich. Planowany termin zakończenia całego projektu to czerwiec 2023 r.

Projekt pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap” dofinansowany jest w ramach działania 2.5, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.