„Samorząd dla Dziedzictwa” to konkurs nagradzający gminy za modelowe opracowywanie i wdrażanie gminnego programu opieki nad zabytkami. Jego głównym celem jest motywowanie samorządów do opracowywania i wdrażania obowiązkowych dla gmin, w ramach ustawy o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r., programów opieki nad zabytkami oraz promocję dobrych praktyk w tym zakresie.

Spośród 26 zgłoszeń spełniających kryteria formalne, w tym 16 z gmin miejskich oraz 10 z gmin miejsko-wiejskich i wiejskich, jury pod przewodnictwem pani dr hab. Moniki Murzyn Kupisz, prof. UJ wybrało laureatów oraz przyznało wyróżnienia.

Laureatem w kategorii gminy miejskie zostało miasto Łódź.

Jury, oceniając opracowanie i wdrożenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Łodzi na lata 2014-2017, nagrodziło kompleksowość i wielowymiarowość spojrzenia na dziedzictwo kulturowe miasta, jego zabytki oraz dziedzictwo niematerialne jako współczesny potencjał rozwojowy o znaczeniu tożsamościowym, ekonomicznym i społecznym, jak również skuteczność i konsekwencję we wdrażaniu programu opieki nad  zabytkami Łodzi, przy złożoności zabytkowego zasobu i wielości innych wyzwań o charakterze społecznym i gospodarczym. Dostrzeżone zostały także skuteczne działania w celu uznania za pomnik historii oraz powołanie parku kulturowego. Nie bez znaczenia dla decyzji jury była ogromna skala zrealizowanych zadań powstrzymujących degradację zabytków i chroniących ich wartości (Mia100 Kamienic, Księży młyn, 11 zespołów zieleni). Zauważono również zaangażowanie wielu interesariuszy w realizację zadań związanych z ochroną zabytków, a także dużą aktywność i pomysłowość miasta w realizacji zadań promocyjnych i edukacyjnych.

Wyróżnieniami w kategorii gminy miejskie doceniono Bolesławiec, Gdynię i Żyrardów.

Laureatem w kategorii gminy miejsko-wiejskie i wiejskie została gmina Paczków.

Kapituła doceniła kompleksowość Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Paczków na lata 2016-2019 w powiązaniu z wizją zagospodarowania przestrzennego gminy oraz rozwoju turystyki na jej terenie jak również różnorodność i wieloaspektowość działań związanych z dziedzictwem kulturowym. Wyróżnienie zostało przyznane za  realizację przedsięwzięć związanych ze staromiejskim założeniem przestrzennym, wyeksponowaniem walorów historycznych i architektonicznych najważniejszych dla miasta obiektów.  Doceniono wykorzystanie potencjału dziedzictwa dla rozwoju społeczno-gospodarczego miasta,  przekładającego się na zwiększającą się rokrocznie liczbę turystów.

Wyróżnienia w kategorii gminy miejsko- wiejskie i wiejskie przyznano gminom Lubin, Wronki i Żyraków. 

Narodowy Instytut Dziedzictwa – koordynator konkursu – zrealizował  filmy promujące dziedzictwo kulturowe gmin, które otrzymały tytuł laureata. Filmy są główną nagrodą w konkursie.

Konkurs „Samorząd dla dziedzictwa” realizowany jest w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022

Tekst/źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa  https://nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=4417