Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało listy rankingowe programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa”. W gronie samorządów, które otrzymały dofinansowanie z dwóch programów, znalazł się Żyrardów. Będą to pierwsze tego typu projekty realizowane na terenie naszego miasta przy udziale środków zewnętrznych.

Żyrardów po raz pierwszy aplikował o środki finansowe z programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa”. To kolejne nowe działania społeczne na terenie miasta wprowadzone w ostatnim czasie w naszym mieście. Jednak warto przypomnieć, iż w ramach założeń statutowych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie na bieżąco wspiera osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny poprzez prace socjalną, jak również realizację usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto szereg działań MOPS ukierunkowanych jest na pomoc rodzinom oraz osobom starszym poprzez realizację programów: „Asystent rodziny” i „Wspieraj Seniora”.

– Jestem przekonany, iż realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej obu programów na terenie naszego miasta pomoże mieszkańcom w wielu przeciwnościach. Do naszego miasta, w ramach projektów, trafi ponad 85 tysięcy złotych, które zostaną przeznaczone na realną pomoc naszym mieszkańcom. To pierwszy raz, kiedy Żyrardów ubiegał się o tego typu wsparcie. Na pewno nie będzie to ostatni raz. Na podstawie wniosków i realizacji tegorocznej edycji programów, będziemy wnioskowali o kolejne środki w następnych latach – powiedział Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Program ma na celu rozpowszechnienie usług asystenta, a w efekcie zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Program kierowany jest do osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności/osób z orzeczeniami równoważnymi i dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osoby wykonujące usługi Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej będą posiadały dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej oraz opiekun medyczny. Asystent osoby niepełnosprawnej powinien posiadać co najmniej 6 miesięczne doświadczenie, które będzie udokumentowane w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu. Mogą być to również osoby wskazane przez uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego. Na realizację tego programu Miasto Żyrardów otrzymało blisko 53 tysiące złotych.na zdjęciu znajdują się dłonie, które oplatają grupę ludzi zrobionych z białego papieru

Program „Opieka wytchnieniowa”

Realizacja programu będzie polegać na wsparciu członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniem równoważnym, w postaci doraźnej oraz czasowej przerwy. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Poprzez program opieki wytchnieniowej powinno nastąpić wzmocnienie osobistego potencjału członków rodzin, opiekunów zaangażowanych w sposób stały w codzienne wspomaganie osób niepełnosprawnych oraz ograniczenie wpływu na ich kondycję psychofizyczną wiążących się z tym obciążeniem.

„Opieka wytchnieniowa” to zwiększenie oferty pomocowej MOPS Żyrardów dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniem równoważnym. Jest to inspiracja dla gminy do dalszego wspierania członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę. Na realizację tego programu Miasto Żyrardów otrzymało blisko 33 tysiące złotych.

W najbliższym czasie rozpocznie się rekrutacja uczestników wspomnianych programów. Pracownicy MOPS Żyrardów, posiadają odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje do świadczenia usług ujętych w naborach. To kolejne usługi dla mieszkańców Żyrardowa, które mają pomóc w życiu codziennym – powiedział Zastępca Prezydenta Adam Lemiesz

Koordynatorami programów będą pracownicy socjalni zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrardowie, którzy będą posiadali odpowiednie doświadczenie związane z zarządzaniem i organizacją usług w zakresie realizowanych projektów. Osoby te, posiadają również odpowiednie kwalifikacje do świadczenia usług. Rekrutacja uczestników programów będzie prowadzona na podstawie rozeznania pracowników socjalnych w terenie, jak również zgłoszeń od innych instytucji udzielających wsparcia osobom niepełnosprawnym. Szczegóły realizacji programu będą publikowane na stronie internetowej miasta oraz MOPS Żyrardów.