Cele i treści dwudniowych szkoleń (15 godzin):

Moduł 1. Ja w moim sąsiedztwie: specyfika pracy sąsiedzkiego animatora

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktyczną wiedzą dotyczącą pracy sąsiedzkiego animatora. Wyposażenie uczestników w umiejętności potrzebne do organizacji inicjatyw sąsiedzkich i pracy ze społecznością lokalną: przeprowadzenia diagnozy zasobów i potrzeb środowiska lokalnego, pozyskiwania sojuszników i funduszy, angażowania ludzi do projektu, nawiązywania partnerstw oraz promocji wydarzeń.

Moduł 2. Diagnoza lokalna zasobów i potrzeb społeczności

Odpowiednio przeprowadzona diagnoza jest gwarantem sukcesu projektu – umożliwia adekwatny dobór środków i metod pracy. Podczas warsztatu uczestnicy zapoznają się z metodyką diagnozy, metodami zbierania informacji. Ponadto, szkolenie zostanie uzupełnione o treści z zakresu dialogu i partycypacji w celu pokazania dalszych etapów i kontynuacji samej diagnozy.

Moduł 3. Mobilizowanie sąsiadów do działania

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktyczną wiedzą dotyczącą stosunków sąsiedzkich, inicjatyw sąsiedzkich, form współpracy i samopomocy. Zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie zagadnień związanych z integracją lokalnej wspólnoty, wspieraniem działań lokalnych i procesów partycypacyjnych (konsultacji społecznych, budżetu partycypacyjnego, inicjatywy lokalnej). Uczestnicy zapoznają się z wykorzystaniem metod z sektora biznesowego, które mogą być wykorzystane w trzecim sektorze.

Moduł 4. Tworzenie sieci lokalnej współpracy

Szkolenie ma na celu rozwinąć umiejętności tworzenia sieci współpracy w społecznościach lokalnych i regionach, przybliżyć role koordynatora / organizatora sieci współpracy i wyposażyć uczestników w warsztat pracy i niezbędne narzędzia ułatwiające realizację działań w tej roli. Poruszane tematy teoretyczne uzupełnione zostaną analizą materiałów źródłowych i praktycznymi ćwiczeniami, które przygotują uczestników do pełnienia roli koordynatora sieci współpracy w swoim otoczeniu.

Moduł 5. Działania sąsiedzkie od pomysłu do projektu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktyczną wiedzą związaną z kwestią osiągnięcia sukcesu przy realizacji projektu jako podstawowego narzędzia rozwoju regionalnego i lokalnego; tj. przekazanie wiedzy z zakresu planowania i wdrażania projektu, struktury działań przy jego organizacji, wyrobienie umiejętności właściwego rozpoznawania aspektów techniczno-organizacyjnych oraz kierowania zespołem projektowym, wyrobienie umiejętności sporządzania projektów niezbędnej przy podejmowaniu i prowadzeniu działalności związanej z inkubowaniem projektów.

Moduł 6. Planowanie projektu i ewaluacja

Planowanie i ewaluacja są nieodłącznymi elementami każdego projektu – prawidłowo realizowanego projektu. Warsztat pozwoli uczestnikom skupić się na procesie planowania przy użyciu konkretnych, niekiedy łatwych w użyciu narzędzi. Ewaluacja natomiast jest ściśle połączona z planowaniem, bowiem pozwala nam zweryfikować i ocenić plan oraz wdrażać zmiany na bieżąco oraz w kolejnych projektach.

Moduł 7. Komunikacja i promocja w lokalnej społeczności

Podczas warsztatu uczestnicy zapoznają się z kluczowymi elementami strategii komunikacji i dowiedzą się, jak je kształtować uwzględniając lokalną specyfikę. Szkolenie będzie także okazją, by zaczerpnąć inspirację z metod stosowanych w praktyce do promowania różnego rodzaju inicjatyw, a także do samodzielnego przećwiczenia kluczowych kompetencji w tym zakresie. Dzięki całościowemu podejściu, uczestnicy nauczą się nie tylko jak planować działania komunikacyjno-promocyjne, ale także zapoznają się z zasadami i praktycznymi wskazówkami dotyczącymi różnych form przekazu – od treści pisanych i plakatów po komunikację bezpośrednią podczas spotkań sąsiedzkich.

Moduł 8. Aspekty prawne

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktyczną wiedzą dotyczącą aspektów prawnych zakładania organizacji pozarządowych.

Koordynator Projektu
Mariola Badowska
Kontakt: 602122950

 

Projekt „Akademia Inspiracji Sąsiedzkich” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER III oś priorytetowa: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1: Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Dofinansowanie projektu ze środków UE: 2 132 135,82 zł. Projekt realizowany w terminie: 01.01.2019 – 31.12.2021


 

Cele i treści jednodniowych szkoleń (6 godzin) dot. kwestii sąsiedzkich

Moduł 1. Lokator a Bezpieczeństwo
Celem szkolenia jest przybliżenie liderom lokalnych społeczności sąsiedzkich, lokatorom, przedstawicielom samorządów lokalnych problematyki zapewnienia bezpieczeństwa na osiedlach, w budynkach wielorodzinnych. Zostaną zapoznani z podstawowymi metodami zabezpieczeń, uprawnieniami pracowników ochrony oraz strażaków. Część szkolenia zostanie poświęcona problemowi uchwał krajobrazowych.

Moduł 2. Lokator a Ekoodpady
Celem szkolenia jest przybliżenie liderom lokalnych społeczności sąsiedzkich, lokatorom, przedstawicielom samorządów lokalnych problematyki segregacji odpadów, jej podstaw prawnych i skutków niezastosowania się do nowych obowiązków.

Moduł 3. Lokator a prawa własności
Celem szkolenia jest przybliżenie liderom lokalnych społeczności sąsiedzkich, lokatorom, przedstawicielom samorządów lokalnych praw i obowiązków właścicielskich problemów związanych z wykonywaniem prawa własności. Zostaną zapoznani z procedurą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i pojawiającymi się w praktyce problemami związanymi z zastosowaniem przepisów ustawy regulującej to przekształcenie. Ponadto część szkolenia zostanie poświęcona problemowi nieuregulowanych prawnie gruntów, przyczyn i skali problemu.

Moduł 4. Lokator a Roszczenia Majątkowe
Celem szkolenia jest przybliżenie liderom lokalnych społeczności sąsiedzkich, lokatorom, przedstawicielom samorządów lokalnych problematyki dochodzenia roszczeń przez byłych właścicieli nieruchomości oraz ochrony interesów aktualnych właścicieli w tym zakresie.

Moduł 5. Lokator a Rozliczenie Energii
Celem szkolenia jest przybliżenie liderom lokalnych społeczności sąsiedzkich, lokatorom, przedstawicielom samorządów lokalnych zasad rozliczania energii w budynkach wielorodzinnych oraz instytucji certyfikatów energetycznych.

Koordynator Projektu
Mariola Badowska
Kontakt: 602122950

 

Projekt „Akademia Inspiracji Sąsiedzkich” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER III oś priorytetowa: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1: Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Dofinansowanie projektu ze środków UE: 2 132 135,82 zł. Projekt realizowany w terminie: 01.01.2019 – 31.12.2021