Szanowni Państwo! W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, gorąco zachęcamy do kontaktowania sie z Urzędem Miasta za pośrednictwem telefonu, poczty tradycyjnej i elektronicznej, a także – na ile jest to możliwe – dopełniania formalności przez platformę (ePUAP). Załatwienie wielu spraw nie wymaga wizyty w Urzędzie.

Formularze wniosków wraz z informacją o procedurach załatwiania poszczególnych spraw dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: https://www.bip.zyrardow.pl/1451,wedlug-alfabetu

Zachęcamy także do uiszczania opłat na konto Urzędu Miasta Żyrardowa w tym opłat skarbowych przelewem na konto  63 1020 1026 0000 1702 0272 9325  (PKO Bank Polski).
Opłaty za odpady komunalne oraz podatek od nieruchomości wpłacać należy na konta indywidualne otrzymane w decyzjach podatkowych.

W sprawach wymagających wizyty w Urzędzie Miasta, do dyspozycji klientów ratusza są:
– Biuro Obsługi Klienta, w tym kasa urzędu,
– Wydział Działalności Gospodarczej,
– Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich (wszystkich formalności można dopełnić w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 10, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty).

Pozostałe wydziały są dostępne dla klientów po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z wybranym wydziałem, za pośrednictwem aparatu telefonicznego na portierni Urzędu Miasta.

Przypominamy, że do budynku Urzędu Miasta Żyrardowa wchodzimy z zachowaniem zasad dystansu społecznego, stosując się do obowiązku dezynfekcji rąk i zasłaniania ust oraz nosa.

***

Poniżej podajemy kontakty do najczęściej odwiedzanych przez Państwa wydziałów, gorąco zachęcając do kontaktów telefonicznych bądź mailowych, celem omówienia sposobu załatwienia sprawy bez konieczności wizyty w Urzędzie.

Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie
tel. 46 858 15 26
e-mail:

Wiele spraw można załatwić za pośrednictwem platformy e-puap, m.in.:
– Sprawy meldunkowe
tel. 46 858 15 10
e-mail:
– złożenie wniosku o dowód osobisty
tel. 46 858 15 24, 46 858 15 23
e-mail:
– zgłoszenie urodzenia dziecka
tel. 46 858 15 45
e-mail: ;
– wniosek o udostępnienie danych osobowych
tel 46 858 15 59
e-mail:

Wydział Podatków i Opłat
tel. 46 858 15 07
e-mail:

W dniach 9 – 12 lutego br., nie będzie prowadził obsługi bezpośredniej klientów.
W sprawach prowadzonych przez Wydział prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
tel: 46 858 15 49
e-mail: )
e-mail:

Najczęstsze sprawy, które można załatwić w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, bez wizyty w urzędzie, a za pośrednictwem poczty, e-maila czy telefonu:

– postępowanie ws. naliczenia opłaty adiacenckiej,
– postępowanie ws. naliczenia opłaty planistycznej,
– sprawy związane z opłatą przekształceniową nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

W pozostałych sprawach, większość czynności również może być załatwiona za pośrednictwem poczty, e-maila czy telefonu. Bezpośredniego kontaktu wymaga jedynie podpisywanie umów dzierżawy, protokołów sprzedaży nieruchomości gminnych czy zbywania nieruchomości na rzecz gminy.

– sprzedaż nieruchomości, numeracja porządkowa, e-mail:
– opłata adiacencka i planistyczna, e-mail:
tel. 46 858 15 84

– opłata przekształceniowa, użytkowanie wieczyste, e-mail:
– dzierżawy, podział nieruchomości, e-mail:
tel. 46 858 15 58

– nazewnictwo ulic, zbywanie nieruchomości na rzecz gminy, odszkodowania za przejęte nieruchomości, e-mail:
tel. 46 858 15 48.

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
tel. 46 858 15 80, 46 858 15 73
e-mail: ,

Obsługa dodatków mieszkaniowych i energetycznych: wtorki i czwartki, w godz. 12.00 – 16.00, w Biurze Obsługi Klienta.

Wszelkie inne sprawy związane z zakresem Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej realizowane są w miarę możliwości drogą mailową bądź telefonicznie. Podczas omawiania spraw wnioskowanych pracownik Wydziału informuje Wnioskodawcę czy konieczna jest wizyta w Urzędzie Miasta.

Wydział Działalności Gospodarczej
tel. 46 858 15 57, 46 858 15 34
e-mail: ,

Sprawy z zakresu Wydziału Działalności Gospodarczej, które nie wymagają wizyty w urzędzie, można załatwić poprzez profil zaufany bądź certyfikatem kwalifikowanym, czyli ze zweryfikowaną tożsamością nadawcy.

Wydział Gospodarki Komunalnej
tel. 46 858 15 22
e-mail:

W Wydziale Gospodarki Komunalnej drogą elektroniczną można załatwić m.in. sprawy związane z oczyszczaniem miasta, awariami oświetlenia ulicznego, wycinką drzew, ochroną zwierząt, awariami urządzeń komunalnych, wydawaniem warunków technicznych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.

Wydział Dróg i Transportu Miejskiego
tel. 46 858 15 77
e-mail:

Wnioski dotyczące odśnieżania i utrzymania czystości i miasta można zgłaszać telefonicznie lub mailowo, natomiast wnioski na zajęcie pasa drogowego, opiniowanie stałej i tymczasowej organizacji ruchu, lokalizacje w pasie drogi oraz wnioski na zgodę na korzystanie z przystanków można składać za pomocą platformy e-puap.

– Odśnieżanie, zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym, zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności i handel:
te. 46 858 15 56
e-mail:

– Zezwolenia na lokalizację i przebudowę zjazdu z drogi, zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, opiniowanie stałej i tymczasowej organizacji ruchu, uzgadnianie projektów budowlanych,  utrzymanie czystości ulic w mieście:
tel. 46 858 15 56
e-mail:

– Zezwolenie na  zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w związku z robotami budowlanymi, ewidencja dróg i mostów:
tel. 46 858 15 43
e-mail:

– Komunikacja miejska, zezwolenie na korzystanie z przystanków, obsługa rowerów miejskich, odholowanie pojazdów z pasa drogowego:
tel. 46 858 15 64
e-mail:

Wydział Rewitalizacji i Rozwoju
tel. 468581570
e-mail:

Wydawanie zaświadczeń o położeniu działki na obszarze rewitalizacji wymaga złożenia wniosku w Biurze Obsługi Klienta, ewentualnie przez epuap lub listownie.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
tel. : 46 858 15 66, 46 858 15 71
e-mail:

Załatwianie spraw leżących w kompetencji Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych a wymagających wizyty w urzędzie odbywa podczas dyżuru pełnionego przez pracownika wydziału w Biurze Obsługi Klienta w każdą środę w godzinach od 12.00 do 18.00. W wydziale nie odbywa się obsługa interesantów ze względu na brak możliwości zachowania dystansu.

Ponadto każdy, kto chce załatwić sprawę może kontaktować się z wydziałem za pośrednictwem jednej z dostępnych metod: poczty elektronicznej, platformy e-puap oraz telefonicznie.

Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki
tel. 46 858 15 47, 46 858 15 76, 46 858 15 98
e-mail:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
tel. 46 858 15 01
e-mail:

Wszystkie wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta. Wszystkie odpowiedzi na złożone wnioski są przesyłane za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres wskazany we wniosku wraz z załącznikami.

– Zaświadczenia – wydawane są na podstawie aktualnych zdjęć obiektu przekazanych przez właściciela (dach, rynny, elewacje, stolarka okienna i drzwiowa), dodatkowo informacje o przeprowadzonych pracach lub robotach przy obiekcie.

– Zalecenia konserwatorskie – wydawane są na podstawie aktualnych szczegółowych zdjęć elementów na które mają zostać wydane zalecenia.
– Pozwolenia (decyzje lub postanowienia) – wydawane są na podstawie załączonych do wniosków projektów/ programów i aktualnej dokumentacji fotograficznej.
– Nadzory nad inwestycjami – prowadzone są na podstawie zdjęć, konsultacje telefoniczne.
– Kontrole – terminy zostają przesunięte, przeprowadzane są wyłącznie kontrole na świeżym powietrzu w reżimie sanitarnym.

W przypadku wątpliwości zaleca się kontakt mailowy lub telefoniczny.

Wydział Kultury i Promocji Miasta
tel. 46 858 15 81, 46 858 15 36.
e-mail:

Wnioski o Patronat Prezydenta Miasta Żyrardowa:
tel. 46 858 15 21
e-mail:
Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku o patronat w naszym portalu w zakładce Miasto – Prezydent – Honorowy Patronat Prezydenta.

Referat Sportu
tel. 46 858 36 09

Wszystkie sprawy dotyczące upowszechniania kultury fizycznej, poza podpisywaniem umów, można załatwić telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.

Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
Poniżej wykaz spraw, które można kierować za pośrednictwem poczty tradycyjnej, platformy e-puap, ewentualnie składać w Biurze Obsługi Klienta.

– Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wersja elektroniczna wzoru deklaracji jest dostępna na naszym portalu w zakładce Mieszkaniec – Ochrona środowiska – Gospodarowanie odpadami):
tel. 858 15 05
e-mail:

– Wniosek o dotację celową na wymianę źródła ciepła (formularz wniosku wraz z instrukcją wypełnienia krok po kroku są dostępne na naszym portalu w zakładce Mieszkaniec – Ochrona środowiska –Ochrona powietrza):
tel. 858 15 46
e-mail:

– Wniosek o usunięcie azbestu (formularz wniosku wraz z załącznikami jest dostępny na naszym portalu w zakładce Mieszkaniec – Ochrona środowiska – Azbest):
tel. 858 15 46
e-mail:

Wydział Inwestycji
tel. 46 858 15 68
e-mail:

tel. 46 858 15 88
e-mail:

Inicjatywy lokalne:
tel. 46 858 15 93
e-mail:

Szczegółowe informacje o programie wraz ze wzorem wniosku dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Inicjatywa lokalna.

Wydział Edukacji
tel. 46 858 15 69, 46 855 36 09
e-mail: