Prezes Sądu Okręgowego w Płocku zwrócił się do Rady Miasta Żyrardowa o przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024–2027. W związku z tym wybrany zostanie 1 ławnik do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto: posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; jest nieskazitelnego charakteru; ukończył 30 lat; jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku; nie przekroczył 70 lat; jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika; posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być: osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze; osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego; funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń; adwokaci i aplikanci adwokaccy; radcy prawni i aplikanci radcowscy; duchowni; żołnierze w czynnej służbie wojskowej; funkcjonariusze Służby Więziennej; radni gminy, powiatu i województwa. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miasta Żyrardowa: prezesi właściwych sądów; stowarzyszenia; inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych; co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie miasta Żyrardowa.

Karty zgłoszenia można pobrać w Biurze Rady Miasta Żyrardowa, pokój nr 26 Urzędu Miasta, lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Żyrardowa (zakładka „Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2024–2027”).

Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Rady Miasta Żyrardowa w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku. Szczegółowych informacji dotyczących wyborów ławników zasięgnąć można pod numerem telefonu: 46 858 15 13.

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 4 marca 2024 r.