Ubiegły rok był przełomowy jeśli chodzi o wydatki poniesione za odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Miasta Żyrardowa, które sukcesywnie maleją. Budżet zaplanowany na pokrycie faktur za odbiór odpadów w 2023 r. po raz pierwszy od początku funkcjonowania systemu nie musiał być zwiększany. Koszty poniesione w ubiegłym roku są niższe o ponad 1 mln zł w porównaniu z rokiem 2021! To efekty podejmowanych przez Miasto działań w zakresie edukacji ekologicznej i kontroli właściwej segregacji odpadów, co przekłada się na coraz większą świadomość mieszkańców.  

 

Warto też podkreślić, że stawka za odbiór odpadów komunalnych pozostała niezmieniona pomimo przeprowadzonego w połowie 2023 r. postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i wynosi 28,50 zł od osoby.

Aby utrzymać korzystne dla mieszkańców tendencje, prowadzone są cykliczne kontrole właściwej segregacji odpadów. Kontroli podlegają odpady z domów jednorodzinnych jak i zabudowy wielorodzinnej.

Na pewno zdarzyło się Państwu zobaczyć osoby, które sprawdzają pojemniki w pergolach, czy zaglądają do Państwa worków przed domem. To pracownicy Urzędu Miasta sprawdzają prawidłową segregację odpadów, stan pojemników na odpady i czystość wokół nich.

Źle segregujesz? Zapłacisz dwa razy drożej za odbiór odpadów!

Za niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, mieszkańcy zobowiązani są do uiszczenia opłaty podwyższonej za miesiąc lub miesiące, w których wykryto nieprawidłowości. Opłata ta wynosi dwukrotność stawki zasadniczej, czyli 57 zł.

Wystarczy, że jeden mieszkaniec nie segreguje odpadów, a za jego błędy muszą płacić wszyscy w przypadku zabudowy wielorodzinnej. Dlatego jeśli widzicie, że sąsiedzi nieprawidłowo segregują odpady, zwróćcie im uwagę, może nie wiedzą jak powinno się je posegregować prawidłowo, a jeżeli jesteście świadkami podrzucania odpadów np. z samochodu – zróbcie zdjęcie, posiadając materiał dowodowy, Straż Miejska będzie w stanie rozpocząć działania.

Wzmożone kontrole wynikają z jednej strony z aspektów finansowych związanych z systemem gospodarki odpadami, a z drugiej – z rosnących wskaźników recyklingu. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to na gminach spoczywa obowiązek osiągnięcia wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów. Gminom, które nie osiągnęły w danym roku wymaganych poziomów wojewódzki inspektor ochrony środowiska wymierza administracyjne kary pieniężne. Należy zaznaczyć, iż za rok 2022 wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu wynosił 25% natomiast za rok 2023 będzie to już 35% a za rok 2024 aż 45%.