Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski, ogłosił nabór do piątej edycji konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w zakresie rewitalizacji! Celem projektów będzie wsparcie i poprawa warunków życia lokalnej społeczności w ich miejscu zamieszkania oraz promocja działalności rzemieślniczej na obszarze rewitalizacji.

W tym roku konkurs ofert został podzielony na dwa zadania: Rzemieślnicy obecni na obszarze rewitalizacjiZazielenianie podwórek. Prezydent Miasta Żyrardowa na ich realizację przeznaczył po 62 500,00 zł. Wskazane zadania są istotne dla trwającego procesu rewitalizacji i mają na celu wsparcie działań aktywizujących i wspierających mieszkańców i rzemieślników.

Zadanie I pn. Rzemieślnicy obecni na obszarze rewitalizacji ma na celu zachowanie, promowanie i wspieranie tradycyjnych zawodów rzemieślniczych. Rzemieślnicy są ogromną wartością dla poprzemysłowego miasta, w kontekście promocji miasta i rozwoju gospodarczego, w tym również ruchu turystycznego.

Zadanie II pn. Zazielenianie podwórek ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców poprzez zwiększanie powierzchni biologicznie czynnej i bioróżnorodności przestrzeni sąsiedzkich. Mieszkańcy, przy wsparciu organizacji pozarządowej, mają świadomie tworzyć zielone miejsca wypoczynku na swoim podwórku.

Nabór ofert trwa do 15 lutego br. przez platformę Witkac.pl. Szczegółowe informacje znajdują się w zarządzeniu nr 23/23 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 20 stycznia 2023 r. opublikowanym na stronie www.bip.zyrardow.pl w zakładce Tablica ogłoszeń / Otwarte konkursy ofert.

Zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe do składania ofert!