Przypominamy, że począwszy od 1 lipca br. obniżeniu uległy stawki podatku od środków transportowych. To ukłon Samorządu Miasta Żyrardowa w stronę lokalnych przedsiębiorców, w związku z trudną sytuacją wynikającą z pandemii. Znaczące zmniejszenie wysokości podatku ma również zachęcić leasingobiorców do wyboru Miasta Żyrardowa jako miejsca, gdzie będą rejestrowane środki transportowe i będzie opłacany podatek od środków transportowych.

Stawki podatku od środków transportowych nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych i nie mogą być niższe niż stawki minimalne, określone w obwieszczeniu Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej. Przyjęta przez Radę Miasta w dniu 28 kwietnia br. uchwała uwzględnia stawki ustawowe oraz preferencje dla środków transportowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne.
Stawki te uległy obniżeniu w stosunku do stawek obowiązujących w uchwale Nr XVII/106/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2015 roku do poziomu stawek minimalnych obowiązujących w 2021 roku i mieszczą się  w przedziale określonym przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

I tak, od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 t. do 5,5 t. stawka wynosić będzie 75 zł, powyżej 5,5 t. do 9 t. – 85 zł, powyżej 9 t. i poniżej 12 t. – 95 zł.

Pozostałe stawki oraz szczegółowe informacje zawarte są w uchwale Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia br w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dostępnej na stronie www.bip.zyrardow.pl.

grafika stawki