Prezydent Miasta Żyrardowa, Lucjan Krzysztof Chrzanowski oraz Marek Ryszka, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w obecności Wiceministra Aktywów Państwowych, Macieja Małeckiego, podpisali porozumienie w zakresie wspólnej realizacji rządowego programu Czyste Powietrze.

W myśl podpisanego porozumienia zadaniem samorządu będzie pomoc mieszkańcom w uzyskaniu dofinansowania do wymiany źródła ciepła i termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Urząd Miasta Żyrardowa będzie nie tylko upowszechniał i popularyzował informacje o Programie, ale również udzielał mieszkańcom realnego wsparcia w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie, przekazywania do WFOŚiGW gotowych już aplikacji składanych przez wnioskodawców w żyrardowskim magistracie, a także przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

Podczas tego samego spotkania siedem mazowieckich gmin, w tym Żyrardów, zawarło z WFOŚiGW w Warszawie umowy na dotacje z przeznaczeniem na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu.

Przypomnijmy, że w tym roku prace związane z demontażem i odbiorem szkodliwych wyrobów będą obejmowały 22 nieruchomości znajdujących się na terenie  Żyrardowa. Jednocześnie informujemy, że trwa już nabór wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest na rok 2022. Formularze wniosków oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Żyrardowa, tel. 46 858 15 46 oraz na stronach Urzędu Miasta.