18 stycznia uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do szkół. Żyrardowskie placówki będą funkcjonowały zgodnie ze zaktualizowanymi wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wszystkie szkoły w Żyrardowie są przygotowane do nauki stacjonarnej klas I – III.

Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika szkoły.

Przypominamy także rodzicom i uczniom kilka innych ważnych zasad:

Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Opiekunowie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi, dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi oraz od pracowników szkoły minimum 1,5 m. Opiekunowie powinni stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej. Uczniowie mają w szkole często myć ręce.

Dyrektorzy szkoły muszą tak zorganizować zajęcia w szkole, by każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie miała możliwości (lub miała ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.

Uczeń ma mieć własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.

Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38 st. C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

W każdej szkole rodzice mogą zapoznać się z obecnie obowiązującymi zasadami organizacji zajęć lekcyjnych, korzystania z biblioteki, czy stołówki. Informacje dostępne są również na stronach internetowych placówek oświatowych.

Od poniedziałku nauczyciele klas I-III szkół prowadzonych przez Miasto Żyrardów zgłaszają się do Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Żyrardowie się na testy przesiewowe pod kątem koronowirusa. Jednocześnie trwa rejestracja nauczycieli na szczepienia przeciwko Covid.

Na przełomie grudnia i stycznia Ochotnicza Straż Pożarna w Żyrardowie przeprowadziła także dezynfekcję wszystkich placówek w tym wejścia i główne ciągi komunikacyjne szkół.