Na wniosek Wojewody Mazowieckiego informujemy, iż w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, rozpoczęło się wykonanie (w cyklu 5-letnim, lata 2020-2024) opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w latach 2020-2024.

Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach, będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej państwa.

W związku z powyższym informujemy wszystkich właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach związanych z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasu w celu umożliwienia osobom dokonującym inwentaryzacji wstępu na teren lasu oraz założenia w nim powierzchni próbnych, według zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu, a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.