Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza – w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – konkurs „MALUCH+” 2021.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza – w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – konkurs „MALUCH+” 2021.

O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się  podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy). Program „MALUCH+” składa się z 4 modułów, w ramach których dofinansowywane będą działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów.

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2021 r. Na Program przeznaczono w 2021 r. kwotę
do 450 mln zł.

Harmonogram składania ofert:
moduł 1 – od 7 września do 16 października 2020 r.
moduły 2-4 – od 7 września do 6 listopada 2020 r.
UWAGA! Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Liczy się data wpływu do urzędu.

Wyniki konkursu z podziałem na beneficjentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.gov.pl/rodzina, w następujących terminach:
moduł 1 – do 27 listopada 2020 r.,
moduły 2-4 – do 15 stycznia 2021 r.
Podmioty, które otrzymają dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3 z edycji 2021 (moduł 1 i 3), są zobowiązane do utrzymania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 5 lat,
tj. do 31 grudnia 2026 r.

Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi  w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021” , link znajduje się TUTAJ