Niebawem rozpoczną się prace remontowe w ul. Jana Brzechwy w Żyrardowie. Wykonawcą robót będzie wyłoniona w drodze przetargu firma Granar Sp. z o.o.  z Warszawy.

Inwestycja pn.: ”Rozbudowa drogi gminnej ul. Jana Brzechwy w Żyrardowie” obejmie rozbudowę ulicy o długości 500 mb., na odcinku od ul. Stefana Żeromskiego do ul. Edmunda Orlika. Zaprojektowano nową nawierzchnię jezdni o szerokości 6 mb. z betonowej kostki brukowej wraz z przejściami dla pieszych przez jezdnię, a także zjazdy indywidualne oraz obustronne chodniki również z betonowej kostki brukowej. Przed pasami dla pieszych pojawią się dwa rzędy płytek dotykowych. Ponadto wybudowany zostanie system kanalizacji deszczowej oraz kanał technologiczny ze studniami. Przewidziana jest także rekultywacja zieleńców przy ulicy. Termin realizacji do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy (20.05.22 roku).

Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie na realizację zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022. Łączne koszty finansowe po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyniosą ok. 2.850.000,00 zł.  Dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych wynosi 2.130.829,62 zł.