W okresie od dnia 17 kwietnia do 10 maja br., na terenie powiatu żyrardowskiego przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 2004 roku. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1999 – 2003, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej. 

Dla mieszkańców Żyrardowa termin kwalifikacji wojskowej wyznaczono w dniach od 17 do 25 kwietnia. W tym okresie mężczyźni podlegający kwalifikacji wojskowej muszą stawić się przed Powiatową Komisją Lekarską w Żyrardowie z siedzibą w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4.

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji po raz pierwszy przedstawia:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia.
  • dokument potwierdzający wykształcenie lub zaświadczenie o pobieraniu nauki.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu obowiązana jest zawiadomić o tym Prezydenta Miasta, dołączając dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniach rozplakatowanych na terenie miasta Żyrardowa, które stanowią jednocześnie wezwanie do kwalifikacji.

Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny może zostać nałożona grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacjami zapraszamy do Urzędu Miasta Żyrardowa, pokój nr 11 lub kontaktu telefonicznego 46 858 15 90.