Po raz piąty rozstrzygnięto konkurs ofert na zadanie publiczne w obszarze rewitalizacji dla NGO’s. Udział mogła wziąć każda organizacja pozarządowa. Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski przeznaczył w tym roku dla organizacji pozarządowych 125 tys. zł na działania z zakresu rewitalizacji.

Celem projektów wybranych w konkursie będzie wsparcie i poprawa warunków życia lokalnej społeczności w ich miejscu zamieszkania oraz promocja działalności rzemieślniczej na obszarze rewitalizacji.

Każdy mógł złożyć dwie oferty, każda na maksymalną wartość 31 250,00 zł. W terminie wpłynęły 3 oferty, które po ocenie formalnej i merytorycznej otrzymały dofinansowanie.

Lista projektów, które otrzymały wsparcie Miasta Żyrardowa:

Lp. Tytuł oferty/ Oferent Kwota dotacji
1 Spotkania z rzemiosłem
Stowarzyszenie Nasze Imaginarium
31 220,00 zł
2 Żyrardów – miasto marzycieli i rzemieślników

Stowarzyszenie Nasze Imaginarium

31 236,00 zł
3 Zielonym do góry przez betony i chmury

Międzynarodowe Stowarzyszenie Kulturalne Krzywy Teatr

31 250,00 zł

Dwie oferty realizowane przez Stowarzyszenie Nasze Imaginarium wpisują się zadanie I pn. Rzemieślnicy obecni na obszarze rewitalizacji. Ich realizacja przyczyni się do promowania i wsparcia tradycyjnych zawodów rzemieślniczych. Rzemieślnicy są ogromną wartością dla poprzemysłowego miasta, w kontekście promocji miasta i rozwoju gospodarczego, w tym również ruchu turystycznego.

Oferta, która będzie realizowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Kulturalne Krzywy Teatr odpowiada na założenia zadania II pn. Zazielenianie podwórek. Dzięki realizacji zaplanowanych działań zostanie zwiększony udział powierzchni biologicznie czynnej i bioróżnorodności dziedzińca przedszkola nr 9 i sąsiadującego podwórka przy ul. Narutowicza. Mieszkańcy, przy wsparciu organizacji pozarządowej, mają świadomie tworzyć zielone miejsca wypoczynku na swoim podwórku.

Organizacje pozarządowe zaplanowały rozpoczęcie realizacji zadań w pierwszych dniach kwietnia!