W Bibliotece Fabrycznej miała dziś miejsce konferencja poświęcona programowi „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”. Już pod koniec marca rozpoczną się pierwsze konkursy o dofinansowanie. W tym roku zostaną ogłoszone aż 42 konkursy i nabory, których wartość przekroczy 1,7 mld zł. O wsparcie będą mogli ubiegać się m.in. przedsiębiorcy, samorządy, organizacje społeczne czy powiatowe urzędy pracy.

W konferencji wzięli udział Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Lucjan Krzysztof Chrzanowski Prezydent Żyrardowa, Kamila Kuleska zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim, Monika Tchórzewska zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz Grzegorz Dobrowolski dyrektor Delegatury w Żyrardowie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Miejsce konferencji nie jest przypadkowe, bowiem Biblioteka Fabryczna, która dziś jest niezwykle klimatycznym miejscem w centrum miasta, wyremontowana została w ramach Zintegrowanego projektu rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służącemu aktywizacji społecznej i gospodarczej, który w 2018 roku uzyskał dofinansowanie w wysokości 6 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Projekt, oprócz remontu biblioteki i zagospodarowania terenu wokół placówki, obejmował również przebudowę ul. Nowy Świat i stworzenie terenu zieleni, sięgającego od brzegu Górnego Stawu do ul. Nowy Świat. Ponadto, ze środków pozyskanych z RPOWM 2014 – 2020, Żyrardów wybudował też drogi rowerowe, parkingi Parkuj i Jedź, wyremontowane zostały wieże kościoła farnego oraz prawe skrzydło zabytkowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 9.

Subregion żyrardowski w latach 2014-2020

W ramach programu regionalnego na lata 2014-2020 beneficjenci z subregionu żyrardowskiego złożyli 275 wniosków, spośród których 190 zostało zatwierdzonych do wsparcia. Do tej pory podpisano już 183 umowy na ponad 402 mln zł, z czego ponad 266 mln zł to środki unijne. Wartość podpisanych umów wynosi ponad 249 mln zł.

Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

W obecnej perspektywie unijnej 16 województw otrzyma na rozwój łącznie 153 mld zł, co oznacza, że 44 proc. środków objętych Umową Partnerstwa będzie do dyspozycji samorządów regionalnych. Łączna wartość całego programu regionalnego Mazowsza to 2,1 mld euro, czyli ok. 10 mld zł.

Jak mówi marszałek Adam Struzik, województwo mazowieckie jest najdynamiczniej rozwijającym się regionem w Polsce także dzięki środkom unijnym. – Ich efekty zauważamy na każdym kroku. To rozwój badań i nauki, nowe szpitale i przychodnie, drogi i obwodnice, tabor kolejowy, rozwój przedsiębiorstw i start-upów. W nowej perspektywie szczególnie ważne będzie przystosowanie do zmian klimatu i transformacja energetyczna.

Środki unijne w ramach nowej perspektywy zostaną przeznaczone także na podniesienie innowacyjności naszego województwa, rozwój przedsiębiorczości, inwestycje w odnawialne źródła energii czy choćby transport niskoemisyjny. Wspierane będą również m.in. usługi społeczne czy doposażenie szkół.

Obecny na konferencji Prezydent Miasta Żyrardowa, Lucjan Krzysztof Chrzanowski podkreślił, że efektywne wykorzystywanie środków unijnych na rzecz rozwoju regionalnego, możliwe jest dzięki dobrej współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z samorządami gminnymi oraz dzięki wyspecjalizowanym w pozyskiwaniu środków zewnętrznych pracownikom Rewitalizacji i Rozwoju Urzędu Miasta Żyrardowa.

Żyrardów w poprzedniej perspektywie finansowej dobrze wykorzystał fundusze europejskie adresowane dla Mazowsza, realizując ważne projekty z zakresu rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego, jak również rozbudowy infrastruktury drogowej na rzecz redukcji zanieczyszczeń powietrza – podkreśla prezydent. – Mam nadzieję, że nowa perspektywa unijna, do której przygotowywaliśmy się w ramach subregionu żyrardowskiego, zaowocuje kolejnymi efektywnie zrealizowanymi projektami, czyniąc ten obszar Mazowsza jeszcze bardziej atrakcyjnym zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.     

Pierwsze konkursy już pod koniec marca

Od 31 marca będzie można składać wnioski o dofinansowanie zakupu średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych. Samorządy będą mogły ubiegać się także o fundusze na budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozwój sieci kanalizacyjnych (w tym przypadku wsparcie obejmie tylko aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców w przedziale  10 tys.-15 tys. (RLM), które nie spełniają wymogów tzw. dyrektywy ściekowej oraz zostały uwzględnione w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych). Pod koniec marca rozpocznie się również konkurs na wsparcie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej. W tym samym czasie wystartują również nabory wniosków na działania powiatowych urzędów pracy w zakresie aktywizacji osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Drugi kwartał

W drugim kwartale tego roku będzie można ubiegać się o pieniądze na realizację projektów z zakresu kontroli jakości powietrza, gospodarki odpadami czy też rozwoju infrastruktury edukacyjnej. Wsparcie obejmie również aktywizację zawodową kobiet, rozwój usług dla mieszkańców w ramach społeczności lokalnych, integrację migrantów czy zapewnienie odpowiednich kompetencji przez pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia.

Trzeci kwartał

Trzeci kwartał roku przyniesie kolejne możliwości pozyskania dofinansowania z programu regionalnego. Wsparcie obejmie wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacji biznesowych. W planach są konkursy o dofinansowanie działań z zakresu zapewnienia infrastruktury społecznej, zarządzania inteligentnymi sieciami wodociągowymi czy usuwania miejsc nielegalnego składowania odpadów. Pracodawcy skorzystają z pomocy we wprowadzaniu telepracy, natomiast szkoły będą mogły starać się o fundusze na rozwój kompetencji kluczowych u uczniów. Będą również dostępne środki na kształcenie dorosłych oraz aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Czwarty kwartał

Z kolei w czwartym kwartale roku samorządy będą mogły składać wnioski o fundusze europejskie na budowę i przebudowę dróg powiatowych i gminnych. Wsparcie obejmie ograniczanie skutków suszy (retencjonowanie wód opadowych), ochronę różnorodności biologicznej, a także parków krajobrazowych. Będzie to również czas rozpoczęcia konkursów o dofinansowanie innowacyjnych projektów biznesowych (w nowej formule projektów modułowych) czy transformacji przedsiębiorstw w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Końcówka roku przyniesie także możliwość pozyskania wsparcia na rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci i młodzieży. Wtedy rozpocznie się też konkurs o wyjątkowym wymiarze, który ma na celu wzmocnienie potencjału partnerów społecznych i organizacji pozarządowych w obszarze wartości i zasad horyzontalnych Unii Europejskiej.

Gdzie szukać informacji?

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 jest dostępny na stronie www.funduszedlamazowsza.eu. Za ogłaszanie konkursów odpowiadają Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych i Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Informacji o możliwościach dofinansowania projektów udzielają eksperci Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w siedzibie MJWPU w Warszawie i punktów informacyjnych w Płocku, Siedlcach, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.