Miasto Żyrardów realizuje zajęcia z programu TUKA/N oraz konsultacje indywidualne, które mają pomóc młodym mieszkańcom naszego miasta, w zaprzestaniu eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi. Mieszkańcy Żyrardowa mogą również skorzystać z usług punktu ds. narkomanii, gdzie otrzymają poradę psychologa. Psycholodzy będą przyjmowali w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Miasto Żyrardów w ramach działań zaplanowanych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 rozpoczęło realizację programu TUKA/N. Natomiast w oparciu o Miejski Program Przeciwdziałania narkomanii na rok 2021 uruchomiono Punkt ds. narkomanii. Każdy mieszkaniec Żyrardowa może skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologów, którzy przyjmują na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie.

Prowadzone są tam zajęcia z grupą korekcyjną w ramach programu TUKA/N oraz konsultacje indywidualne dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami. Z pomocy można skorzystać w każdą środę w godz. 16.00 – 18.00 do dnia 30.06.2021 r. oraz po wakacjach od dnia 01.09.2021 r. do dnia 22.12.2021. Natomiast z usług punktu ds. narkomanii można skorzystać w każda środę w godzinach 16:00 – 18:00 do 15 grudnia 2021 roku.

Oprócz zajęć z grupa korekcyjną oraz punktu ds. narkomanii, istnie możliwość indywidualnych konsultacji dla młodych osób oraz ich rodziców. Realizowane będą również konsultacje indywidualne dla pedagogów/psychologów szkolnych, wychowawców, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, pracowników socjalnych, specjalistów poradni zdrowia psychicznego

Wsparcie oraz walka z narkomanią to jedno z wielu zadań samorządu, prowadzone w tym przypadku jako program zdrowotny. Problem uzależnienia może dotknąć każdego młodego człowieka. Dlatego miasto Żyrardów wychodzi naprzeciw tym problemom. Dajemy możliwość bezpłatnego skorzystania z pomocy psychologów, wykwalifikowanych w tematyce uzależnień. Każdy młody człowiek oraz jego rodzice mogą skorzystać z tej bezpłatnej pomocy, która na pewno jest potrzeba w tak trudnych momentach życia – powiedział Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Czym jest TUKA/N?

Trening Umiejętności Kontroli zachowań związanych z Alkoholem i Narkotykami, to właśnie skrywa skrót programu realizowanego na terenie Żyrardowa. Program zajęć korekcyjnych dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi. Program oparty jest na przekonaniu, że każda osoba jest w stanie podejmować rozsądne decyzje dotyczące własnego życia i zachowania, jeśli tylko posiada niezbędne informacje i zdolność rozumienia siebie, swoich zachowań oraz niezbędny zakres umiejętności społecznych.

Program skierowany jest do specyficznej grupy młodych ludzi mających problemy wynikające z eksperymentowania bądź zażywania środków psychoaktywnych. Program zajęć korekcyjnych dostarcza podstawową wiedzę niezbędną do radzenia sobie bez używek, wyposaża pacjentów w umiejętności pozwalające na podejmowanie konstruktywnych decyzji w obliczu zagrożeń wynikających z dostępności środków psychoaktywnych i modelu życia związanego z piciem alkoholu i zażywaniem narkotyków.

Głównym celem realizowania pomocy poprzez program TUKA/N jest zwiększenie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych bez korzystania ze środków psychoaktywnych. Poprzez udział w zajęciach uczestniczy uzyskają wiedzę na temat wpływu środków psychoaktywnych na własne życie i zdrowie. Nabędą umiejętności kontrolowania zachowań destrukcyjnych w obszarach związanych z eksperymentowaniem ze środkami psychoaktywnymi, umiejętności ułatwiające młodym ludziom funkcjonowanie w rodzinie oraz grupie rówieśniczej, dających możliwość samostanowienia i dbania o zaspokajanie własnych potrzeb. Zajęcia umożliwią również budowanie pozytywnego obrazu samego siebie oraz rozpoczęcie procesu samorealizacji.

Przypominamy, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się przy ul. Armii Krajowej 3, 96-300 Żyrardów, numer kontaktowy (46) 855 31 26, (46) 855 36 59