Prezydent Miasta Żyrardowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji czasu wolnego w formie stacjonarnej lub wyjazdowej dla dzieci i młodzieży z terenu Żyrardowa w okresie ferii letnich w 2024 r.

Oferty konkursowe należy składać poprzez platformę Witkac.pl do dnia 10 maja 2024 r. Po złożeniu oferty przez system Witkac, należy wydrukować z systemu potwierdzenie złożenia oferty i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta dostarczyć do Biura Obsługi Urzędu Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1 w terminie do dnia 14 maja 2024 roku.

Pełna treść ogłoszenia jest dostępna na stronie BIP Miasta pod adresem: https://www.bip.zyrardow.pl/a,115013,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-przeciwdzialania-uzal.html oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

Konkurs ogłoszony został na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.