Prezydent Miasta Żyrardowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w tym propagowanie wśród mieszkańców aktywnych form spędzania wolnego czasu.

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które na mocy postanowień statutowych uprawnione są do prowadzenia działalności w zakresie wymienionym w otwartym konkursie ofert.

Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia 10 lipca do 31 grudnia 2023 r.

Zadanie powinno być realizowane w szczególności poprzez:
– zajęcia edukacyjne,
– zajęcia sportowo – rekreacyjne,
– zajęcia kulturalno – oświatowe,
– poczęstunek.

Na realizację zadania przeznaczona została z budżetu Miasta się kwota do 280.000 zł.

Termin składania ofert upływa dnia 15 czerwca 2023 r. Oferty konkursowe należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert. Po złożeniu oferty przez system informatyczny, należy wydrukować z systemu potwierdzenie złożenia oferty i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta dostarczyć do Biura Obsługi Urzędu Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1 w terminie do dnia 19 czerwca 2023 roku.

Ogłoszenie o konkursie opublikowane jest na stronie https://www.bip.zyrardow.pl