Prezydent Miasta Żyrardowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym propagowania wśród mieszkańców aktywnych form spędzania czasu wolnego.

 

Oferty konkursowe należy składać poprzez platformę Witkac.pl do dnia 12 kwietnia 2023 r. Po złożeniu oferty przez system Witkac, należy wydrukować z systemu potwierdzenie złożenia oferty i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta dostarczyć do Biura Obsługi Urzędu Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1 w terminie do dnia 14 kwietnia 2023 roku.

Pełna treść ogłoszeń jest dostępna na stronie BIP Miasta pod adresem: https://www.bip.zyrardow.pl/a,113128,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-przeciwdzialanie-uzal.html oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

Konkurs ogłoszony został na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późń. zm.) oraz rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).