Prezydent Miasta Żyrardowa ogłosił otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na zadania publiczne z zakresu profilaktyki uzależnień i patologii społecznych.

Jeden z nich dotyczy przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach (Zarządzenie Nr 155/22). Zadanie powinno być realizowane w szczególności poprzez:

– udzielanie porad specjalistycznych dla mieszkańców w ramach punktu konsultacyjnego i porad telefonicznych udzielanych przez psychologa, prawnika, mediatora, doradcę zawodowego, pedagoga,

– pomoc osobom w sytuacji kryzysowej, w tym również poprzez pomoc w uzyskaniu schronienia osobom zmuszonym do opuszczenia domu ze względu na stosowanie wobec nich przemocy.

W drugim konkursie przyjmowane są oferty na organizowanie czasu wolnego w formie stacjonarnej i wyjazdowej dla dzieci i młodzieży z terenu Żyrardowa w okresie ferii letnich (Zarządzenie Nr 156/22).

Termin składania ofert do obu konkursów upływa dnia 7 czerwca br. o godzinie 16.00. Oferty konkursowe należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert. Po złożeniu oferty przez system informatyczny Witkac.pl, należy wydrukować z systemu potwierdzenie złożenia oferty i dostarczyć je do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1 w terminie do dnia 10 czerwca 2022 roku do godz. 16.00.

Szczegółowe informacje zawarte są zarządzeniach opublikowanych na stronie www.bip.zyrardow.pl.

Zachęcamy do składania ofert!