Prezydent Miasta Żyrardowa przedstawia oferty realizacji zadania publicznego składanego w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327).

Dnia 22 września 2022 r. w Urzędzie Miasta Żyrardowa zostały złożone oferty na realizację zadania publicznego:

 „Cieszmy się życiem – bez używek” – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Złoty Wiek

„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, propagowanie wśród mieszkańców aktywnych form spędzania wolnego czasu. Wyjazdy sportowe na turnieje krajowe i zagraniczne” – Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA

„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, propagowanie wśród mieszkańców aktywnych form spędzania wolnego czasu. Organizacja turnieju MIKOŁAJKI Z KOSZYKÓWKĄ” – Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA

Zgodnie z art. 19 a ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty, tj. do 10 października 2022 r. poprzez wypełnienie załączonego formularza uwag i wysłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: (skan z podpisem) lub złożenie w formie pisemnej w Biurze Obsługi Urzędu Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1 w godzinach pracy Urzędu.