Prezydent Miasta Żyrardowa przedstawia ofertę realizacji zadania publicznego, składanego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). Dnia 6 września 2021 r. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Żyrardowie złożyło do Urzędu Miasta Żyrardowa ofertę na realizację zadania publicznego pn. „WESOŁA ŚWIETLICA”.

Zgodnie z art. 19a ww. ustawy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do 21 września 2021 r., każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty, poprzez wypełnienie załączonego formularza uwag i wysłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: (skan z podpisem) lub złożenie w formie pisemnej w Biurze Obsługi Urzędu Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1 w godzinach pracy Urzędu.