Prezydent Miasta Żyrardowa przedstawia ofertę realizacji zadania publicznego składanego w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.). 

W dniu 18 maja 2023 roku do Urzędu Miasta Żyrardowa wpłynęła oferta Fundacji Kwietnej na realizację zadania publicznego pn. „Rewitalizacja i zazielenianie podwórka na terenie zabytkowej Osady Fabrycznej w Żyrardowie”. Projekt zakłada stworzenie planu rewitalizacji zieleni podwórka położonego na terenie Osady Fabrycznej w Żyrardowie. Obejmie on konsultacje społeczne, które zostaną przeprowadzone na terenie ww. kompleksu z udziałem jego mieszkańców. Konsultacje mają na celu zbadanie nastrojów społecznych w kontekście planowanej  rewitalizacji, w tym preferencji w zakresie propozycji rozwiązań, które mają zostać wprowadzone.

Zgodnie z art. 19 a ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty,  tj. do 29 maja 2023 r. może zgłosić uwagi dotyczące oferty, poprzez wypełnienie formularza uwag i wysłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: (skan z podpisem) lub złożenie w formie pisemnej w Biurze Obsługi Urzędu Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1, w godzinach pracy Urzędu.

Szczegóły na stronie:

https://www.bip.zyrardow.pl/a,113442,uproszczona-oferta-na-realizacje-zadania-publicznego-pn-rewitalizacja-i-zazielenianie-podworka-na-te.html