Prezydent Miasta Żyrardowa ogłosił  nabór ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nabór jest adresowany do organizacji, które zaproponują realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym propagowania wśród mieszkańców aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Kwota przeznaczona na dotacje to 220 000,00 zł.

Maksymalna kwota przyznanej dotacji nie może przekroczyć 10 000,00 zł.

Termin realizacji zadania – do 31 grudnia 2022 r.

Termin zakończenia naboru: 30 września 2022 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na dotacje.

Zachęcamy organizacje do składania ofert!

Szczegóły na stronie www.bip.zyrardow.pl