Miasto Żyrardów protestuje przeciwko przebiegowi linii kolejowej w granicach Żyrardowa, zaproponowanemu przez CPK.

Po raz kolejny, w imieniu mieszkańców Żyrardowa, Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski odrzucił projekt proponowany przez Centralny Port Komunikacyjny, godzący w interesy naszej lokalnej społeczności. Wcześniej sprzeciw dotyczył poszerzenia obwodnicy DK 50, która mogłaby zagrozić hydrostabilności miasta. Odpowiednie pisma zostały wystosowane z ramienia Prezydenta, jak również spółki PGK ,,Żyrardów”. Tym razem Prezydent złożył stanowczy protest przeciw proponowanemu przez CPK przebiegowi linii kolejowej, przedstawionemu w wariancie 22Swoje stanowisko wyraził zarówno w oficjalnym piśmie z 30 grudnia 2021 r. skierowanym do firmy projektowej Egis Poland Sp. z o.o., działającej na zlecenie CPK, jak również w piątek, 14 stycznia 2022 r., podczas spotkania z przedstawicielami CPK.

– Choć Centralny Port Komunikacyjny to szansa na jeszcze większy rozwój miasta, infrastruktura towarzysząca tej inwestycji nie może zagrażać żywotnym interesom mieszkańców – mówi Lucjan Krzysztof Chrzanowski, Prezydent Miasta Żyrardowa.

Na najbliższą środę, 19 stycznia, na godzinę 17.00, w Resursie została zwołana Sesja Rady Miasta, podczas której Radni wyrażą swoje stanowisko w tej kwestii. Na sesję, oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego, zaproszeni są jak zawsze mieszkańcy Żyrardowa.

Stanowcza opinia Prezydenta 

Zdaniem Prezydenta, projekt STEŚ (Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe) dla projektu pn. Budowa Węzła Kolejowego CPK zakłada rozwiązania dotyczące przebiegu nowoprojektowanej linii kolejowej, które w rażący sposób godzą w interesy i oczekiwania społeczne. Nie można zgodzić się, iż przedstawiona w wariancie 22 trasa przebiegu linii kolejowej stanowi kompromis pomiędzy oczekiwaniami społeczności lokalnej, a obiektywnymi ograniczeniami w zakresie realizacji tj. wymaganiami technicznymi, prawnymi, środowiskowymi i ekonomicznymi.

– Nie zostały przedstawione jakiekolwiek kryteria, które uzasadniałyby przyjęcie takich, a nie innych rozwiązań dotyczących przebiegu tras linii kolejowych. Nie udzielono żadnych wyjaśnień, dlaczego prezentowany dotychczas społecznościom lokalnym przebieg linii kolejowych, określanych jako warianty W31, W32, W33, W34, tak dalece odbiegający od dotychczas prezentowanych tras, został zmieniony – podkreśla Prezydent.

Przebieg projektowanej linii kolejowej, zakładający nową lokalizację na terenie Gminy Wiskitki oraz na terenie Gminy Miasto Żyrardów, został zaproponowany bez uprzedniego rozpoznania w zakresie wymagań prawnych i środowiskowych obowiązujących na tych terenach.

Prezydent zwraca uwagę na fakt, iż projektowany przebieg linii kolejowej przedstawiony w wariancie 22 przebiega w granicach ustanowionej strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „SOKULE” dla miasta Żyrardowa. Na terenie strefy ochrony ujęcia wody obowiązuje szereg zakazów, w tym także, zabrania się budowy nowych dróg publicznych, z wyjątkiem dróg gminnych.

Kolejnym argumentem przeciw projektowanej linii kolejowej w tym wariancie, jest obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który przeznacza tereny objęte projektem w granicach Żyrardowa na cele inwestycyjne tj. pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, na którym dotychczas zrealizowano już wiele nowych domów jednorodzinnych.

– Proponowana trasa linii kolejowej, zlokalizowana w granicach administracyjnych miasta Żyrardowa, pozostaje w kolizji z istniejącą, właściwie nową zabudową jednorodzinną i zamiast sprzyjać mieszkańcom, będzie nie tylko źródłem konfliktów, lecz także stanowić będzie barierę w rozwoju tego obszaru miasta. Dlatego, reprezentując miasto i mieszkańców, stanowczo protestuję przeciwko temu wariantowi – podkreśla  Lucjan Krzysztof Chrzanowski.

Na adres:  mieszkańcy mogą kierować swoje stanowisko na ten temat.

Osobami upoważnionymi przez Prezydenta do reprezentowania Miasta Żyrardowa przed CPK są: Przemysław Kopiec Zastępca Prezydenta Miasta oraz Tomasz Aleksandrowicz Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Żyrardowa.