Prezydent Miasta Żyrardowa zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które prowadzą działalność statutową na terenie Miasta Żyrardowa w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – do udziału w konsultacjach w związku z zamiarem podjęcia uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Żyrardów.

 

Projekt uchwały oraz formularz zgłaszania uwag i opinii zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Żyrardowa. Wypełniony formularz można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1 do dnia 10 marca 2021 r.

Zarządzenie ws. konsultacji, formularz uwag i opinii oraz uchwała dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej UM Żyrardowa pod następującymi linkami:

https://www.bip.zyrardow.pl/5279,2021-r

https://www.bip.zyrardow.pl/5280,konsultacje-spoleczne