Prezydent Miasta Żyrardowa ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Żyrardowa w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Żyrardowa na rok 2021.  Uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały można zgłaszać w terminie od 15 stycznia do 5 lutego 2021 roku.

Wypełniony formularz należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta  Żyrardowa, Pl. Jana Pawła II nr 1 w Żyrardowie lub wysłać na adres .

Projekt uchwały został podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Żyrardowa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.