W ślad za przyjętą przez Radę Miasta uchwałą o utworzeniu nowej miejskiej  jednostki, jaką jest Centrum Usług Społecznych, Prezydent Miasta Żyrardowa ogłosił konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu usług społecznych Miasta Żyrardowa na lata 2021 – 2023. Konsultacje trwają do 15 czerwca br.

W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz inne podmioty o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową na terenie Żyrardowa.

Pełna treść ogłoszenia Prezydenta, projekt uchwały oraz formularz zgłaszania uwag i opinii dostępne są na stronie www.bip.zyrardow.pl.

Wypełniony formularz można przesłać na adres lub złożyć w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie przy ul. Armii Krajowej 3.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach!