Prezydent Miasta Żyrardowa zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które prowadzą działalność statutową na terenie Miasta Żyrardowa w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – do udziału w konsultacjach w związku z zamiarem podjęcia uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby ustalenia zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów niepełnosprawnych oraz rodzica do jednostek oświatowych.

 

Projekt uchwały oraz formularz zgłaszania uwag i opinii zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Żyrardowa. Wypełniony formularz można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1 do 26 stycznia 2023 r.