Prezydent Miasta Żyrardowa ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 r.

Oferty konkursowe należy składać poprzez platformę Witkac.pl do dnia 7 marca 2024 r. Po złożeniu oferty przez system Witkac, należy wydrukować z systemu potwierdzenie złożenia oferty i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta dostarczyć do Biura Obsługi Urzędu Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1 w terminie do dnia 12 marca 2024 roku.

Pełna treść ogłoszeń jest dostępna na stronie BIP Miasta pod adresem: https://www.bip.zyrardow.pl/m,5722,rozpoczete.html oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

Konkursy ogłoszone zostały na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).