Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) Prezydent Miasta Żyrardowa ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych.

  • w zakresie: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – organizowanie czasu wolnego w formie stacjonarnej i wyjazdowej dla dzieci i młodzieży z terenu Żyrardowa w okresie ferii letnich. Oferty konkursowe należy składać poprzez platformę witkac.pl do dnia 7 czerwca 2021 r. do godziny 16.00. Po złożeniu oferty przez system Witkac, należy wydrukować z systemu potwierdzenie złożenia oferty i dostarczyć je do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1 w terminie do dnia 10 czerwca 2021 roku do godz. 12.00.
  • w zakresie: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w tym pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz ich rodzinom. Oferty konkursowe należy składać poprzez platformę witkac.pl do dnia 7 czerwca 2021 r. do godziny 16.00. Po złożeniu oferty przez system Witkac, należy wydrukować z systemu potwierdzenie złożenia oferty i dostarczyć je do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1 w terminie do dnia 10 czerwca 2021 roku do godz. 12.00.
  • w zakresie: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Oferty konkursowe należy składać poprzez platformę witkac.pl do dnia 7 czerwca 2021 r. do godziny 16.00. Po złożeniu oferty przez system Witkac, należy wydrukować z systemu potwierdzenie złożenia oferty i dostarczyć je do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1 w terminie do dnia 10 czerwca 2021 roku do godz. 12.00.
  • w zakresie: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w tym propagowanie wśród mieszkańców aktywnych form spędzania wolnego czasu. Oferty konkursowe należy składać poprzez platformę witkac.pl do dnia 7 czerwca 2021 r. do godziny 16.00. Po złożeniu oferty przez system Witkac, należy wydrukować z systemu potwierdzenie złożenia oferty i dostarczyć je do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1 w terminie do dnia 10 czerwca 2021 roku do godz. 12.00.
  • w zakresie: ochrony i promocji zdrowia. Oferty konkursowe należy składać poprzez platformę witkac.pl do dnia 7 czerwca 2021 r. do godziny 16.00. Po złożeniu oferty przez system Witkac, należy wydrukować z systemu potwierdzenie złożenia oferty i dostarczyć je do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1 w terminie do dnia 10 czerwca 2021 roku do godz. 12.00.

Pełen druk ogłoszeń jest dostępny na stronie BIP Miasta pod adresem https://www.bip.zyrardow.pl/5301,rozpoczete oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.