Prezydent Miasta Żyrardowa ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz ich rodzinom.

Oferty konkursowe należy składać poprzez platformę Witkac.pl do dnia 7 kwietnia 2023 r. Po złożeniu oferty przez system Witkac, należy wydrukować z systemu potwierdzenie złożenia oferty i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta dostarczyć do Biura Obsługi Urzędu Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1 w terminie do dnia 12 kwietnia 2023 roku.

Pełna treść ogłoszeń jest dostępna na stronie BIP Miasta: https://www.bip.zyrardow.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

Konkursy ogłoszone zostały na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późń. zm.) oraz rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).