Miasto pozyskało środki na budowę kolejnych ścieżek rowerowych. Dofinansowanie w kwocie blisko 7 mln zł pozwoli na wybudowanie łącznie prawie 2,5 km nowych tras dla rowerzystów w ul. Nietrzebki, Parkingowej i wokół Zalewu Żyrardowskiego. W ramach tej inwestycji powstanie też pierwsza w mieście kładka pieszo-rowerowa z tarasem widokowym dla rowerzystów.

Inwestycja obejmuje trzy duże zadania. Pierwsze to przebudowa ul. M. Nietrzebki na odcinku od ul. Parkingowej do ul. J. Skrowaczewskiego, polegająca na:
– budowie ciągu pieszo-rowerowego o długości 563 m i szerokości 3 m, o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
– budowie peronu autobusowego,
– wykonaniu zjazdów indywidualnych,
– rekultywacji zieleńców i modernizacji oświetlenia,
– wykonaniu samoobsługowych stacji naprawczych dla rowerów.

Drugie zadanie to przebudowa ul. Parkingowej na odcinku od ul. M. Nietrzebki do ul. kpt. S. Pałaca w zakresie budowy ścieżki rowerowej i chodnika, tj.:
– budowy ścieżki rowerowej o długości 711 m i szerokości 2 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego,- przebudowy zjazdów publicznych z kostki betonowej,
– budowy chodnika o długości 711 m i szerokości 2 m z kostki betonowej,
– rekultywacji zieleńców, wykonania pasa zieleni oddzielającego ruch samochodowy od chodnika i ścieżki rowerowej o szerokości 2 – 3,3 m,
– przebudowy oświetlenia ulicznego,
– wykonania samoobsługowej stacji napraw rowerów.

I ostatnie, trzecie zadanie, to budowa ścieżki rowerowej wokół Zalewu Żyrardowskiego, od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej, o długości 1.104 m i szerokości 2 m, o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej. Ponadto, w ramach tego zadania wykonane zostaną przejścia dla pieszych, powstanie kładka pieszo-rowerowa z tarasem widokowym dla rowerzystów oraz oświetlenie wzdłuż ścieżki. Nie zapomniano też o przejściach dla płazów.

Inwestycja realizowana będzie w ramach projektu pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III.

Projekt jest efektem porozumienia partnerskiego zawartego 27.11.2020 r. pomiędzy Gminą Michałowice (Lider) oraz Miastem Żyrardów, Gminą Brwinów, Gminą Grodzisk Mazowiecki, Gminą Nadarzyn, Gminą Miastem Pruszków.

Warto podkreślić, że projekt  znalazł się na pierwszym miejscu listy wniosków wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPMA.04.03.02-IP.01-14-107/20, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałania 4.3.2. „Mobilność miejska w ramach ZIT”, Typ projektów: „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu to  24 235 884,29 zł, przy czym 80 % kosztów, czyli 19 388 013,83 zł, zostanie dofinansowane z funduszy UE, z czego do naszego miasta trafi 6 870 332,90 zł.