Miło nam poinformować, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na członków Komitetu Rewitalizacji na pierwszą kadencję, tj. do końca 2025 r., wyłoniono łącznie 18-stu przedstawicieli różnych środowisk, w tym mieszkańców, organizacji pozarządowych czy właścicieli nieruchomości.

Komitet będzie stanowił forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą dla Prezydenta Miasta Żyrardowa. Jego członkowie, którzy dysponują wiedzą i doświadczeniem z różnych dziedzin, będą mieli możliwość aktywnego udziału w przygotowywaniu, prowadzeniu i ocenianiu rewitalizacji. Mamy nadzieję, iż ta różnorodność środowisk reprezentowanych w Komitecie pozwoli na spojrzenie na ten istotny w mieście proces z wielu perspektyw oraz na wprowadzanie w obszarze rewitalizacji zmian odpowiadających wprost na potrzeby interesariuszy.

Pierwsze posiedzenie żyrardowskiego Komitetu Rewitalizacji odbędzie się w dniu 22 października br.

Dziękujemy wszystkim osobom, które zgłosiły się do prac w Komitecie Rewitalizacji
i cieszymy się na współpracę!

Zarządzenie ws. powołania Komitetu Rewitalizacji pierwszej kadencji 

Lista rezerwowa