Już za rok w Żyrardowie pojawią się pierwsze autobusy niskoemisyjne. To początek  sukcesywnego zwiększania liczby takich autobusów w naszym mieście aż do całkowitej wymiany floty komunikacji miejskiej – podkreślił Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski podczas podpisywania umowy na zakup autobusów. Inwestycja ta wpisuje się w szerokie spektrum działań Samorządu Żyrardowa poprawiających jakość powietrza w naszym mieście i jest to kolejne zadanie realizowane wspólnie z innymi miastami województwa mazowieckiego w ramach projektów unijnych, mających na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza.

Zakup autobusów niskoemisyjnych możliwy jest dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach partnerskiego projektu, którego liderem jest Miasto Żyrardów, a partnerami Gmina Grodzisk Mazowiecki i Gmina Miasto Pruszków. Wraz z Prezydentem Żyrardowa umowę podpisali Burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński i Prezydent Pruszkowa Paweł Makuch. Do każdego miasta partnerskiego trafią dwa autobusy zasilane prądem.

Podpisana umowa dotyczy wykonania 6 sztuk fabrycznie nowych (rok produkcji – nie wcześniej niż 2021), znajdujących się w ciągłej produkcji autobusów jednoczłonowych niskowejściowych, elektrycznych, z przeznaczeniem do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej, marki SOLARIS wraz z dodatkowym wyposażeniem, usługami serwisu gwarancyjnego oraz usługą szkolenia z obsługi i naprawy pojazdu.

Wartość umowy to kwota 12.915.000,00 zł. Dofinansowanie ze środków europejskich stanowi 89 proc. wartości inwestycji.

Na realizację zamówienia wykonawca Solaris Bus & Coach Sp. z o.o. ma 15 miesięcy, ale jak powiedział obecny na podpisaniu umowy przedstawiciel firmy, Krzysztof Musiał, w ciągu roku autobusy powinny pojawić się u zamawiających, choć podkreślił, że wymagania zawarte w umowie są bardzo wysokie. Będą to autobusy nie tylko ekologiczne, ale również komfortowe dla pasażerów i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Włodarze miast partnerskich zgodnie podkreślali, że razem można więcej. To kolejny projekt realizowany z dofinansowaniem unijnym, dzięki połączeniu sił, wspólnym celom i wspólnemu wysiłkowi.

Jak podkreślił Grzegorz Benedykciński, te wspólne projekty integrują nie tylko samorządowców, ale również mieszkańców miast. Dodał także, że bardzo ceni sobie współpracę z Żyrardowem i cieszy się na myśl o kolejnym wspólnym projekcie polegającym na rozbudowie sieci dróg rowerowych w obu miastach. Dodajmy, że wcześniej, oprócz budowy ścieżek rowerowych, Żyrardów wspólnie z Grodziskiem Mazowieckim realizował projekt obejmujący budowę parkingów ,,Parkuj i Jedź”.

Zakup autobusów niskoemisyjnych to zadanie realizowane w ramach projektu: „Zielone Płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa” współfinansowanego  ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”.