Żyrardów stawia na edukację

Ponad 1,8 mln zł trafi do siedmiu żyrardowskich szkół (6 szkół podstawowych i liceum ogólnokształcące) na rozwój oferty edukacyjnej. Decyzją Zarządu Województwa projekt Miasta Żyrardowa otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Pozyskane środki pozwolą na doskonalenie wśród prawie 3 tys. uczniów kompetencji kluczowych (matematycznych, przedmiotów przyrodniczych, językowych, informatycznych) niezbędnych na rynku pracy. W ramach projektu zaplanowano różne formy zajęć dodatkowych uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów tj. zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań, zajęcia (warsztaty, projekty edukacyjne) rozwijające postawę kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, umiejętności pracy w zespole. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie z niepełnosprawnością oprócz udziału w zajęciach wyrównawczych i rozwijających, zostaną objęci zajęciami specjalistycznymi, takimi jak: logopedia, socjoterapia, psychoterapia itp. Uczniowie podniosą także swoją wiedzę na temat zagrożeń w sieci oraz bezpiecznego korzystania ze sprzętu komputerowego. Wszystkie szkoły otrzymają doposażenie pracowni przedmiotowych (przyrodniczej, biologicznej, matematycznej, chemicznej, fizycznej, j. obcych, informatycznych), w tym sprzęt TIK (Technologie informacyjne i komunikacyjne), a dodatkowo w szkole podstawowej nr 7 zostanie utworzona międzyszkolna pracownia informatyczna.

W ramach projektu przewidziano także środki, dzięki którym  48 nauczycieli będzie miało możliwość nabycia nowych kwalifikacji poprzez udział w studiach podyplomowych.

Projekt będzie realizowany przez 2 lata szkolne tj. 2018/2019 i 2019/2020 w formule projektu partnerskiego. Liderem jest Miasto Żyrardów, a partnerami dwie organizacje pozarządowe z dużym doświadczeniem w realizacji projektów dofinansowanych z EFS: Fundacja STIWEK i Fundacja ROZMAWIAMY.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 1,9 mln zł, dofinansowanie z budżetu unijnego i budżetu państwa to kwota ponad 1,8 mln zł. Wkład własny w projekcie („niepieniężny”) będzie stanowił koszt udostępnienia sal do zajęć.