„Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa” (RPMA.04.03.01-14-9834/17)

Celem i przedmiotem wnioskowanego projektu jest poprawa jakości powietrza w gminach południowo -zachodniej części WOF. Inwestycja ma charakter partnerski. Liderem jest miasto Żyrardów, natomiast Partnerami Gmina Grodzisk Maz. i Gmina Miasto Pruszków. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę/przebudowę parkingu P+R, budowę/przebudowę ścieżek rowerowych, budowę infrastruktury pozwalającej na utworzenie nowego połączenia i/lub uprzywilejowanego transportu publicznego w ruchu, zakup nowego taboru autobusowego oraz wdrożenie systemu IST wspierającego transport publiczny.

Całkowita wartość projektu to 40.821.215,39 zł, w tym z środków zewnętrznych (środki z UE oraz budżet Państwa) to kwota 34.740.254,12 zł.

Bezpośrednio do Żyrardowa trafi ponad 16,8 mln zł. Dzięki realizacji projektu na żyrardowskich ulicach pojawią się, zakupione przez samorząd, dwa nowe niskoemisyjne autobusy elektryczne, które stanowić będą uzupełnienie dla standardowej komunikacji miejskiej.

Otrzymana dotacja pozwoli również na stworzenie w Żyrardowie dwóch kolejnych parkingów typu „Parkuj i Jedź” (przy ul. Skorwaczewskiego oraz przy ul. Ziołowej), a także budowę dwóch, dedykowanych rowerzystom, parkingów „Bike&ride” (w tych samych lokalizacjach). Wśród zadań ujętych w projekcie jest również zaprojektowanie i wykonanie ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Kapitana Pałaca, ul. rtm. Witolda Pileckiego oraz ul. Procnera.

Projekt obejmuje ponadto wykonanie nowej lub modernizację już istniejącej sygnalizacji świetlnej na sześciu miejskich skrzyżowaniach, a także wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego, wspierającego uprzywilejowanie transportu publicznego. Pracami modernizacyjnymi objęte zostaną: skrzyżowanie ul. F.de Girarda z ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”; skrzyżowanie ul. Środkowej i Limanowskiego; ul. Środkowej i ul. Mireckiego; Al. Partyzantów i ul. Mireckiego; ul. 1 Maja i ul. Okrzei oraz skrzyżowanie ul. 1 Maja i Mickiewicza z ul. Jaktorowską i Reymonta. Sygnalizacja pojawi się także na bardzo trudnym obecnie dla kierowców, skrzyżowaniu ul. Mireckiego z ul. 1 Maja.

Kolejne zadanie ujęte w projekcie to budowa, przebudowa lub remont ulic na terenie miasta w celu dostosowania ich do wymagań miejskiej komunikacji niskoemisyjnej. Realizacja podzielona została na pięć kluczowych etapów:

  • Przebudowa ul. Skrowaczewskiego i Kapitana Pałaca na odcinku od projektowanej zatoki autobusowej do skrzyżowania z ul. F. de Girarda wraz z przebudową skrzyżowania ul. Skrowaczewskiego i Kapitana Pałaca z ul. I. Zielińskiej, polegającą na wykonaniu ronda umożliwiającego bezkolizyjne poruszanie się pojazdów.
  • Przebudowa ul. F. de Girarda oraz ul. Środkowej na odcinku od K. Pałaca do ul. Limanowskiego.
  • Remont ul. Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Jaktorowską, 1 Maja i Reymonta aż do ul. Słowiańskiej.
  • Remont ul. Słowiańskiej.
  • Budowa ul. Ziołowej na odcinku od ul. Słowiańskiej do projektowanej zatoki autobusowej w ul. Ziołowej.

Planowany termin zakończenia projektu to 30 czerwca 2020 r.

Projekt pn. „Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa” otrzymał dofinansowanie w ramach Podziałania 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (projekty kompleksowe obejmujące: centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, autobusy niskoemisyjne, Inteligentne Systemy Transportu) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.