Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji podstawy programowej po wprowadzeniu form i metod kształcenia na odległość w szkołach prowadzonych przez Miasto Żyrardów

Projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Grantobiorca: MIASTO ŻYRARDÓW
Dofinansowanie– 112 274,40 PLN
Termin realizacji projektu: 26.06.2020 r. – 26.12.2020 r.

Celem projektu jest umożliwienie korzystania przez uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów, z lekcji on-line i przekazywania materiałów dydaktycznych po wprowadzeniu form i metod kształcenia na odległość. W większości sprzęt komputerowy jest przeznaczony dla rodzin wielodzietnych 3+.

Zakupiony i użyczony sprzęt komputerowy jest wykorzystywany przez uczniów z:

  • Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego;
  • Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Filipa de Girarda;
  • Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej;
  • Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica;
  • Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Reja;
  • Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Elizy Orzeszkowej;
  • Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Henryka Sienkiewicza.

Zakres projektu obejmuje: zakup 35 szt. laptopów wraz z systemem operacyjnym Windows 10 Pro Edu.

Dane kontaktowe:

Urząd Miasta Żyrardowa
Plac Jana Pawła II nr 1
96-300 Żyrardów
Wydział Edukacji
tel.: 46 855 36 09 lub 46 858 15 69

Godziny urzędowania:

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00, środa 8:00 – 18:00

loga do edukacji