Wartość ogółem – 509 232,60 zł.

Wkład UE- 404 154,12 zł. (79,37%)

Okres trwania projektu: 01.VI.2021-31.VIII.2022

Cel główny: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żyrardów poprzez utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 6 im. Krasnala Hałabały w Żyrardowie w okresie 01.VI.2021-31.VIII.2021 oraz zapewnienie bieżącego funkcjonowania w okresie IX.2021-VIII.22 oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej w ramach dodatkowych zajęć edukacyjnych (468h) dla 60 dzieci w terminie: IX.2021-VII.2022.

W ramach projektu zaplanowano koszty dot. zakupu niezbędnych mebli, sprzętu, zabawek, pomocy do prowadzenia zajęć, wyposażenia placu zabaw. Przewidziano także koszty dot. pokrycia wydatków związanych z zatrudnieniem m.in. nauczycieli. W projekcie będą realizowane również zajęcia dodatkowe: stymulujące rozwój psychoruchowy: korekcyjne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, oraz z logopedą.

Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

loga UE